Wyciek Gazu na pl. Trzech Krzyży. Ewakuowano 800 osób

Na pl. Trzech Krzyży nastą­pił duży wyciek gazu. Ewakuowano bli­sko 800 osób, głów­nie pra­cow­ni­ków Ministerstwa Gospodarki. Trwają też utrud­nie­nia komu­ni­ka­cyj­ne. Na miej­scu pra­cu­je pogo­to­wie gazo­we, straż pożar­na oraz policja.

Fot. Straż Pożarna

Fot. Straż Pożarna

„Zgłoszenie dosta­li­śmy po godz. 14.00 i doty­czy­ło nie­szczel­no­ści insta­la­cji gazo­wej na tere­nie Ministerstwa Gospodarki” – mówi nam Monika Sitkiewicz z Wydziału Prasowego Komendy Stołecznej Policji - „Zabezpieczona jest uli­ca Książęca do Al. Ujazdowskich, któ­re wyłą­czo­ne są obec­nie z ruchu.” Trudno powie­dzieć ile potrwa­ją pra­ce, ale na pew­no jesz­cze kil­ka godzin.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.