Wyciekło nagranie z momentu śmierci Magdaleny Żuk [WIDEO]

Do inter­ne­tu wypły­nę­ło nagra­nie z kory­ta­rza szpi­ta­la poka­zu­ją­ce zacho­wa­nie per­so­ne­lu po śmier­ci Magdaleny Żuk. Widać moment w któ­rym per­so­nel przy­wo­zi nie­przy­tom­ną kobie­tę na szpi­tal­nym łóżku.

Widać, że Magdalena Żuk po przy­wie­zie­niu jej do sali żyła, ponie­waż macha­ła ręka­mi i krę­ci­ła gło­wą. Kilka minut póź­niej per­so­nel wywo­zi cia­ło z sali.

Powyższe nagra­nie jest bar­dzo dobrze zana­li­zo­wa­ne przez jed­ne­go z YouTuberów stąd wrzu­ca­my taką, a nie inną wer­sję. Oryginalna jest dużo dłuż­sza, nie zawie­ra jed­nak żad­nych istot­nych szcze­gó­łów, poza tymi, któ­re poja­wi­ły się w powyż­szej wersji.

Śledztwo w spra­wie śmier­ci Polki, któ­ra pole­cia­ła do Egiptu pro­wa­dzi już KGP, Prokuratura Krajowa w Warszawie, Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, KWP we Wrocławiu, Krzysztof Rutkowski i dzien­ni­ka­rze śledczy.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.