Wysłał do Microsoftu ankietę po 23 latach. Zabawna odpowiedź oddziału w Warszawie

W 1992 roku do Windowsa 3.1 dostar­cza­na była ankie­ta. Jeżeli ją się wypeł­ni­ło i ode­sła­ło do Microsoftu, użyt­kow­nik dosta­wał grę Cheese Terminator. Jeden z Wykopowiczów wysłał ankie­tę… dopie­ro teraz.

Fot. Wykop.pl

Fot. Wykop.pl

„Wysłałem wypeł­nio­ny ory­gi­nał do oddzia­łu Microsoft Polska (nie do wspo­mnia­ne­go depar­ta­men­tu mar­ke­tin­gu w Niemczech). Do powyż­sze­go doda­łem jesz­cze od sie­bie zabaw­ny list ;-)” – pisze Adam Kaczmarek – „Czy pro­mo­cja dalej trwa i, co naj­waż­niej­sze, czy otrzy­mam grę ‚Cheese Terminator‘? 😉 Czy mój PC speł­nia wyma­ga­nia sys­te­mo­we? 😉 Czy moja ankie­ta się przydała? ;-)”

Co cie­ka­we użyt­kow­nik dostał list zwrot­ny wraz z prezentem:

01AgP2c_voIAu6dWGmjCzrSUKg13lfMItszBUoQr,wat

Trzeba przy­znać, że Microsoft ma w Warszawie świet­nych spe­cja­li­stów od PR-u. Wykopowicz zachę­ca, by wysy­łać ankie­tę na adres w Berlinie, by porów­nać reak­cję obu dzia­łów PR.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.