Wyszedł z więzienia i zaraz tam wróci. Poszedł znęcać się nad byłą partnerką

Za kie­ro­wa­nie gróźb karal­nych oraz uszko­dze­nie mie­nia 49-let­ni Roman W. odby­wał już karę pozba­wie­nia wol­no­ści przez czte­ry lata. Mężczyzna kil­ka dni temu opu­ścił zakład kar­ny i ponow­nie, będąc pod dzia­ła­niem alko­ho­lu, zaczął się agre­syw­nie zacho­wy­wać w sto­sun­ku do byłej part­ner­ki i jej rodzi­ny. Mężczyzna został zatrzy­ma­ny, usły­szał zarzu­ty w warun­kach recy­dy­wy, a sąd umie­ścił go w aresz­cie śled­czym na trzy miesiące.

Fot. Pixabay

Policjanci z Komisariatu Policji w Nieporęcie otrzy­ma­li zgło­sze­nie, że nie­trzeź­wy męż­czy­zna, któ­ry nie­daw­no opu­ścił zakład kar­ny, nisz­czy wypo­sa­że­nie domu oraz gro­zi miesz­kań­com pozba­wie­niem życia.

Mało tego, jak usta­li­li śled­czy 49-let­ni Roman W. pobił swo­ją byłą part­ner­kę. Niezwłocznie pod wska­za­ny adres poje­cha­li poli­cjan­ci z miej­sco­we­go komisariatu.

Jak wyka­zał zgro­ma­dzo­ny mate­riał dowo­do­wy Roman W. będąc pod wpły­wem alko­ho­lu pobił byłą part­ner­kę, do któ­rej przy­je­chał po opusz­cze­niu zakła­du kar­ne­go. Działanie męż­czy­zny było bru­tal­ne, ude­rzał gło­wą pokrzyw­dzo­nej o ścia­nę i kopał ją po całym cie­le. Ponadto 49-latek gro­ził kobie­cie i jej zię­cio­wi pozba­wie­niem życia. Na koniec wyła­mał drzwi wej­ścio­we do domu oraz znisz­czył stół i sza­fę. Policjanci zatrzy­ma­li agre­syw­ne­go męż­czy­znę i osa­dzi­li go w poli­cyj­nym pomiesz­cze­niu dla osób zatrzymanych.

49-latek sta­nął pod zarzu­tem doko­na­nia w warun­kach recy­dy­wy – kie­ro­wa­nia gróźb karal­nych, spo­wo­do­wa­nia lek­kich obra­żeń cia­ła oraz znisz­cze­nia mie­nia na sumę strat prze­szło 2 tysię­cy zło­tych. Policjanci i pro­ku­ra­tu­ra skie­ro­wa­ła wnio­sek do sądu zasto­so­wa­nie środ­ka izo­la­cyj­ne­go, jakim jest tym­cza­so­we aresz­to­wa­nie. Sąd poparł wnio­sek orga­nów ści­ga­nia i umie­ścił podej­rza­ne­go w aresz­cie śled­czym na naj­bliż­sze trzy miesiące.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.