Wyszedł z więzienia i zaraz tam wróci. Poszedł znęcać się nad byłą partnerką

Za kierowanie gróźb kar­al­nych oraz uszkodze­nie mienia 49-let­ni Roman W. odby­wał już karę pozbaw­ienia wol­noś­ci przez cztery lata. Mężczyz­na kil­ka dni temu opuś­cił zakład karny i ponown­ie, będąc pod dzi­ałaniem alko­holu, zaczął się agresy­wnie zachowywać w sto­sunku do byłej part­ner­ki i jej rodziny. Mężczyz­na został zatrzy­many, usłyszał zarzu­ty w warunk­ach recy­dy­wy, a sąd umieś­cił go w aresz­cie śled­czym na trzy miesiące.

Fot. Pix­abay

 

Polic­jan­ci z Komis­ariatu Policji w Nieporę­cie otrzy­mali zgłosze­nie, że nietrzeźwy mężczyz­na, który niedawno opuś­cił zakład karny, niszczy wyposaże­nie domu oraz grozi mieszkań­com pozbaw­ie­niem życia.

Mało tego, jak ustalili śled­czy 49-let­ni Roman W. pobił swo­ją byłą part­nerkę. Niezwłocznie pod wskazany adres pojechali polic­jan­ci z miejs­cowego komis­ariatu.

Jak wykazał zgro­mad­zony mate­ri­ał dowodowy Roman W. będąc pod wpły­wem alko­holu pobił byłą part­nerkę, do której przy­jechał po opuszcze­niu zakładu karnego. Dzi­ałanie mężczyzny było bru­talne, uderzał głową pokrzy­wd­zonej o ścianę i kopał ją po całym ciele. Pon­ad­to 49-latek groz­ił kobiecie i jej zię­ciowi pozbaw­ie­niem życia. Na koniec wyła­mał drzwi wejś­ciowe do domu oraz zniszczył stół i szafę. Polic­jan­ci zatrzy­mali  agresy­wnego mężczyznę i osadzili go w pol­i­cyjnym pomieszcze­niu dla osób zatrzy­manych.

49-latek stanął pod zarzutem doko­na­nia w warunk­ach recy­dy­wy — kierowa­nia gróźb kar­al­nych, spowodowa­nia lek­kich obrażeń ciała oraz zniszczenia mienia na sumę strat przeszło 2 tysię­cy zło­tych. Polic­jan­ci i proku­ratu­ra skierowała wniosek do sądu zas­tosowanie środ­ka izo­la­cyjnego, jakim jest tym­cza­sowe aresz­towanie. Sąd poparł wniosek organów ści­ga­nia i umieś­cił pode­jrzanego w aresz­cie śled­czym na najbliższe trzy miesiące.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.