„Pod gruzami mieszkańcy odnajdują 7-letnie dziecko”. Wzruszająca historia, Pan Krzysztof szuka swojej rodziny sprzed wojny

Pan Krzysztof szu­ka swo­jej rodzi­ny sprzed woj­ny. W tym celu opi­sał wzru­sza­ją­ca histo­rię, któ­ra zwią­za­na jest nie tyl­ko z jego mamą, ale i wie­lo­ma war­sza­wia­ka­mi. Posłuchajcie sami, zobacz­cie zdję­cia, pokaż­cie dziad­kom i rodzi­com. Może ktoś pamię­ta kogoś ze sta­rej fotografii?

Fot. Pan Krzysztof

Fot. Pan Krzysztof

„Warszawa, czas woj­ny i zgro­zy. Gruzy i zglisz­cze a pod gru­za­mi w piw­ni­cy odnaj­du­ja miesz­kan­cy Warszawy w 1940 roku 7 let­nie dziec­ko -moją mamę Marianna, Leokadia Makówka z domu Piątek ur.05.05.1933 w Warszawie. Opiekę nad nią przej­mu­ją klasz­tor­ne sio­stry Karmelitanki kto­re wów­czas pro­wa­dzi­ły tzw. sie­ro­ciń­ce i Domy Dziecka.

Kiedy mama jesz­cze żyla pró­bo­wa­lem odna­leść jej rodzi­ne /ojciec Zygmunt poszedl na woj­ne i juz nie powro­cil / Matki nie odnaleźli.

A ja bez­sku­tecz­nie szu­ka­łem, pisa­lem do sióstr Karmelitanek ale bez odpowiedzi.A szko­da bo nigdy nie pozna­ła swo­jej mat­ki, rodzen­stwa rodzin­ki i to aż do śmierci.W póź­niej­szym cza­sie sama całe życie poświę­ći­ła dzie­cia­kom pra­cu­jac w żlob­kach i przed­szko­lach. Może, choć to juz po latach ktos się ode­zwie? Cuda prze­cież sie zdarzają-prawda?

PS. Pozdrawiam wszyst­kich szu­ka­ją­cych i życze powo­dze­nia w odna­le­zie­niu naj­bliż­szych wam osób.”

Jeżeli macie jakie­kol­wiek infor­ma­cje o rodzi­nie Pana Krzysztofa, daj­cie nam znać, a my skon­tak­tu­je­my Was z nim.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.