York wypadł z balkonu

24 maja patrol Straży ‚Miejskiej otrzy­mał wezwa­nie do… mar­twe­go psa leżą­ce­go na chod­ni­ku pod blo­kiem przy Świętokrzyskiej.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Kiedy przy­by­li na miej­sce oko­ło 15.00 rze­czy­wi­ście pod blo­kiem leża­ło psie cia­ło, przy­kry­te folio­wym wor­kiem. Świadkowie stwier­dzi­li, że mały york naj­praw­do­po­dob­niej wypadł z okna lub bal­ko­nu jed­ne­go z miesz­kań. Wezwany na miej­sce patrol poli­cji popro­wa­dził spra­wę dalej.

Warto pamię­tać o tym, by zabez­pie­czyć bal­ko­ny i okna przed podob­ny­mi sytu­acja­mi, a zosta­wia­jąc zwie­rzę­ta na nich zapew­nić im – szcze­gól­nie w cza­sie upa­łów – wodę do picia.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.