[Z OSTATNIEJ CHWILI] Potrącenie na Marszałkowskiej. Poszkodowany pod wpływem środków odurzających?

Na skrzy­żo­wa­niu ulic Marszałkowskiej i Rysiej doszło do potrą­ce­nia pie­sze­go, któ­ry wtar­gnął na jezd­nie i dziw­nie się zacho­wy­wał. Jak mówi nam świa­dek zda­rze­nia poszko­do­wa­ne­mu nic się nie sta­ło. Na miej­scu jest poli­cja, któ­ra podej­mu­je wobec nie­go interwencje.

Fot. Czytelnik Władek

Potrącony męż­czy­zna nie ucier­piał w zda­rze­niu, jed­nak zacho­wu­je się agre­syw­nie. Wygląda tak, jak­by był pod wpły­wem środ­ków odu­rza­ją­cych. Świadek opi­su­je nam, że poli­cja musia­ła użyć kaj­da­nek, aby go uspokoić.

Jutro wró­ci­my do spra­wy, kie­dy będzie­my mogli uzy­skać infor­ma­cje od policji.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.