Zanieczyszczone powietrze kosztuje Warszawę nawet 18 miliardów zł rocznie!

Portal Teraz Środowisko opi­sał pro­blem zanie­czysz­czeń powie­trza powo­łu­jąc się na Raport UN Global Compact. W samej tyl­ko Warszawie z powo­du stę­że­nia PM 2,5 utra­co­no od 6 do nawet 18 mld zł!

Fot. Sylwia Hryszko. Zdjęcie nadesłane przez czytelniczkę

Fot. Sylwia Hryszko. Zdjęcie nade­sła­ne przez czytelniczkę

Jak to moż­li­we? Raport wska­zu­je, ze pyły przy­czy­nia­ją się do przed­wcze­snych zgo­nów i cho­rób. To prze­kła­da się bez­po­śred­nio na kosz­ty: lecze­nia, nie­obec­no­ści w pra­cy, wydat­ki publicz­ne na świad­cze­nia i mniej­szy wzrost PKB.

W Unii Europejskiej nie­obec­ność z powo­du cho­rób wywo­ła­nych wdy­cha­niem PM 2,5 wyno­si 16 mln dni rocz­nie, co prze­kła­da się na utra­tę 2,1 mld EUR. Dodajmy, że jest to tyl­ko uła­mek kosz­tów, któ­re pono­szą z tego powo­du pań­stwa wspólnoty.

W Warszawie cał­ko­wi­te kosz­ty zdro­wot­ne wyno­szą od 6 do nawet 18 mld zł rocz­nie. Warszawa poza Krakowem jest naj­bar­dziej zanie­czysz­czo­nym mia­stem w Polsce.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.