Zatrzymano trzech Niemców. Deptali polską flagę

Smutne jest, że nie­speł­na tydzień po rocz­ni­cy Powstania Warszawskiego dzie­ją się takie rze­czy. Trójka Niemców zosta­ła zatrzy­ma­na w związ­ku ze znie­wa­że­niem pol­skiej flagi.

Fot. Pixabay

Do zda­rze­nia doszło na skrzy­żo­wa­niu Chmielnej i Żelaznej nie­da­le­ko gma­chu Zarządu Dróg Miejskich.

Rzecznik KSP kom. Sylwester Marczak powie­dział PAP, że trzech mło­dych męż­czyzn – w wie­ku od 21 do 25 lat – zauwa­żył w nocy ope­ra­tor moni­to­rin­gu miej­skie­go. Zdjęli oni pol­ską fla­gę ze ścia­ny budyn­ku i zaczę­li deptać.

Zgodnie z pra­wem Niemcy dopu­ści­li się naru­sze­nia art. 137 kodek­su kar­ne­go, któ­ry mówi o znie­wa­że­niu sym­bo­li pań­stwo­wych. Grozi za to grzyw­na, ogra­ni­cze­nie wol­no­ści lub pozba­wie­nia wol­no­ści do jed­ne­go roku.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.