Zatrzymany z supermarketu skradł kilkadziesiąt opakowań kawy o łącznej wartości niemal 1 700 złotych

33- let­ni męż­czy­zna tra­fił do poli­cyj­nej celi. Został on zatrzy­ma­ny w związ­ku z dwu­krot­ną kra­dzie­żą w jed­nym z pia­se­czyń­skich super­mar­ke­tów. W pierw­szym i dru­gim przy­pad­ku łupem padła wyso­kiej jako­ści kawa o łącz­nej war­to­ści nie­mal 1 700 złotych.

Fot. PIxabay

Kilka dni temu w dużym pia­se­czyń­skim super­mar­ke­cie doko­na­no kra­dzie­ży znacz­nej ilo­ści mar­ko­wych opa­ko­wań z kawą. Sprawcę i samą kra­dzież zare­je­stro­wa­ły wów­czas kame­ry moni­to­rin­gu. Pracownik ochro­ny w dniu wczo­raj­szym tego same­go męż­czy­znę zauwa­żył ponow­nie przy sta­no­wi­sku z kawą, a o swo­ich podej­rze­niach poin­for­mo­wał ofi­ce­ra dyżur­ne­go Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Wysłana na miej­sce zało­ga z wydzia­łu patro­lo­wo- inter­wen­cyj­ne­go zatrzy­ma­ła tu 33- let­nie­go męż­czy­znę. Podejrzenia pra­cow­ni­ka ochro­ny oka­za­ły się słusz­ne. Także i tym razem męż­czy­zna pró­bo­wał wynieść poza linię kas kawę. Łączna war­tość czar­nych zia­ren wynio­sła nie­mal 1700 złotych.

33- let­ni miesz­ka­niec Warszawy został zatrzy­ma­ny i osa­dzo­ny w poli­cyj­nej celi. Z zebra­nych infor­ma­cji wyni­ka, że w kon­flikt z pra­wem wszedł on już nie po raz pierw­szy. Przypominamy, że kra­dzież zagro­żo­na jest karą pozba­wie­nia wol­no­ści do lat 5.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.