Zebrali już 5,5 mln. Zostało 1,8, by Emil mógł żyć. Mają na to dwa dni!

Rodzice Emila wpła­ci­li depo­zyt i wyzna­czo­no im ter­min. 20 czerw­ca chło­piec ma przejść skom­pli­ko­wa­ną ope­ra­cję w Stanach Zjednoczonych. Operację, któ­ra ura­tu­je mu życie. Zebrali już napraw­dę ogrom­ną kwo­tę. Do koń­ca zbiór­ki zosta­ło zale­d­wie dwa dni i 1,8 mln.

Fot. Facebook

Fot. Facebook

Chłopiec jest z Krakowa, ale cała Polska wal­czy o jego życie. Ostatni raz uczy­ni­li to war­szaw­scy mara­toń­czy­cy pod­czas Biegu 3 Maja. Biegacze w namio­cie PKO odbie­ra­li kart­kę „Biegnę dla Emila”. Fundacja PKO Banku Polskiego zaan­ga­żo­wa­nie prze­li­cza na daro­wi­znę. Darowizna zosta­nie prze­ka­za­na na kon­to orga­ni­za­cji, w któ­rej chło­piec jest pod­opiecz­nym – Fundacji Kawałek Nieba. Wtedy zosta­ło 2,7 mln, teraz 1,8 mln. Zebrano więc ponad milion zło­tych w nie­co ponad mie­siąc. Czasu jed­nak nie ma.

Emila w wal­ce wspie­ra­ją wszyst­kie media m.in. TVN, któ­ry zro­bił repor­taż na temat chłop­ca w pro­gra­mie „Dzień Dobry TVN”. My też o nim napi­sa­li­śmy i cho­ciaż chło­piec jest z Krakowa, Warszawiacy oka­za­li mu wiel­kie ser­ce. Teraz pro­si­my o wię­cej. Szczegóły na temat lecze­nia Emila, jak i kon­to na któ­re doko­ny­wać moż­na wpłat znaj­du­je się na:
https://www.siepomaga.pl/emil

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.