Zepchnął go ze schodów. Pokrzywdzony stracił przytomność

Do zda­rze­nia doszło na począt­ku paź­dzier­ni­ka br. w przej­ściu pod­ziem­nym. Z usta­leń wyni­ka, że spraw­ca pod­czas kłót­ni i szar­pa­ni­ny z pokrzyw­dzo­nym, zepchnął go ze scho­dów powo­du­jąc u nie­go obra­że­nia cia­ła. Nieprzytomny męż­czy­zna został zabra­ny przez karet­kę pogo­to­wia do szpitala.

Policjanci z wydzia­łu patro­lo­wo-inter­wen­cyj­ne­go z Woli, uzy­ska­li infor­ma­cję, że w przej­ściu pod­ziem­nym doszło do awan­tu­ry pomię­dzy dwo­ma męż­czy­zna­mi, w wyni­ku któ­rej spraw­ca zepchnął ze scho­dów pokrzyw­dzo­ne­go. Ten tra­fił nie­przy­tom­ny do szpi­ta­la z obra­że­nia­mi cia­ła. Do zda­rze­nia doszło w paź­dzier­ni­ku br. przy uli­cy Wolskiej. Wnikliwe usta­le­nia mun­du­ro­wych dopro­wa­dzi­ły ich do usta­le­nia męż­czy­zny podej­rza­ne­go o cięż­kie uszko­dze­nie cia­ła. W chwi­li inter­wen­cji, męż­czy­zna na widok ozna­ko­wa­ne­go radio­wo­zu, pod­jął pró­bę uciecz­ki. Po kil­ku minu­tach krót­kie­go pości­gu 35-latek został zatrzy­ma­ny. Okazało się, że Konrad L. był już wcze­śniej kara­ny za podob­ne prze­stęp­stwo i w maju br. opu­ścił zakład kar­ny. 35-latek tra­fił do poli­cyj­nej celi.

Policjanci z wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko życiu i zdro­wiu zgro­ma­dzi­li mate­riał dowo­do­wy i prze­ka­za­li podej­rza­ne­go w ręce pro­ku­ra­to­ra. Konrad L. usły­szał zarzut cięż­kie­go uszko­dze­nia cia­ła w warun­kach recy­dy­wy. Decyzją sądu 35-latek został tym­cza­so­wo aresz­to­wa­ny na trzy mie­sią­ce. Teraz może gro­zić mu kara do 15 lat pozba­wie­nia wolności.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.