Zgwałcił 12-letnią dziewczynkę. Prokuratura: „niewykluczone inne przypadki”

38-let­ni męż­czy­zna został aresz­to­wa­ny na 3 mie­sią­ce, po tym, jak doko­nał gwał­tu na 12-lat­ce. Podejrzany przy­znał się do winy, lecz podał inny prze­bieg wyda­rzeń niż ten, któ­ry przyjęto.

Fot. Shutterstock

Jak powie­dział pro­ku­ra­tor Marcin Saduś, rzecz­nik pra­so­wy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w roz­mo­wie z TVN Warszawa, dziew­czyn­ka była przy­pad­ko­wą ofia­rą i nie­wy­klu­czo­ne jest, że są inne podob­ne przy­pad­ki w okolicy.

Podejrzany będzie odpo­wia­dał za prze­stęp­stwo z art. 197 par. 3 pkt. 2:
„Jeżeli spraw­ca dopusz­cza się zgwał­ce­nia wobec mało­let­nie­go poni­żej lat 15, pod­le­ga karze pozba­wie­nia wol­no­ści na czas nie krót­szy od lat 3”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.