Zlikwidują osiedle Dudziarska

Do 2017 roku osie­dle Dudziarska na Pradze Południe prze­sta­nie ist­nieć. Trwa wyga­sza­nie funk­cji miesz­kal­nej. Obecnie w trzech blo­kach miesz­ka oko­ło 120 osób – infor­mu­je twoja-praga.pl.

Fot.-Wikia1.jpg

Likwidacja osie­dla jest kon­se­kwen­cją uchwa­ły, jaką pod­jął Zarząd Dzielnicy 9 wrze­śnia zeszłe­go roku. dla miesz­kań­ców to dobra wia­do­mość. Na osie­dlu nie ma gazu i ogrze­wa­nia, a blo­ki sto­ją w szcze­rym polu. Za sąsiedz­two mają bocz­ni­cę kole­jo­wą z 36 para­mi torów, spa­lar­nię śmie­ci oraz… areszt śled­czy. Ze źle sko­mu­ni­ko­wa­ne­go osie­dla i nie­wy­god­nych miesz­kań, miesz­kań­cy zosta­ną prze­nie­sie­ni do nowe­go budow­nic­twa na tere­nie Warszawy.

Nie wia­do­mo jesz­cze co sta­nie się z opusz­czo­ny­mi blokami.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.