Znieważył policjantów i naruszył ich nietykalność cielesną

Policjanci z bie­lań­skiej komen­dy zatrzy­ma­li Szymona K. Mężczyzna tra­fił do poli­cyj­nej celi ponie­waż pod­czas legi­ty­mo­wa­nia zaczął wyzy­wać funk­cjo­na­riu­szy. Teraz odpo­wie za naru­sze­nie nie­ty­kal­no­ści cie­le­snej poli­cjan­tów oraz za znie­wa­że­nie. Agresywnemu męż­czyź­nie gro­zi kara do 1 roku pozba­wie­nia wolności.

Policja.jpg

fot poli­cja

Policjanci z Bielan pod­je­li inter­wen­cję w sto­sun­ku do gru­py męż­czyzn, któ­rzy zakłó­ca­li ład i porzą­dek publicz­ny. Jednemu z męż­czyzn nie spodo­ba­ło sie to, że jest legi­ty­mo­wa­ny przez poli­cjan­tów, męż­czy­zna nie chciał podać swo­ich danych. Pod adre­sem funk­cjo­na­riu­szy pada­ły wul­ga­ry­zmy. Policjanci kil­ka razy wzy­wa­li Szymona K. do zacho­wa­nia zgod­ne­go z pra­wem, jed­nak jego agre­sja nara­sta­ła z każ­dą chwi­lą. W pew­nym momen­cie zaczął popy­chać i szar­pać policjantów.

Mężczyzna został zatrzy­ma­ny. szy­mon K. tra­fił do poli­cyj­ne­go aresz­tu. Mężczyźnie juz zosta­ły przed­sta­wio­ne zarzu­ty za znie­wa­że­nie funk­cjo­na­riu­szy peł­nią­cych obo­wiąz­ki służ­bo­we oraz naru­sze­nie ich nie­ty­kal­no­ści. Teraz gro­zi mu kara do roku pozba­wie­nia wolności

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.