Zniszczyła 3 samochody. Zatrzymano podejrzaną. Ma 80 lat

Policjanci z war­szaw­skich Włoch zatrzy­ma­li 80-lat­kę, któ­ra znisz­czy­ła trzy samo­cho­dy zapar­ko­wa­ne na jed­nym z par­kin­gów osie­dlo­wych. Kobieta zary­so­wa­ła karo­se­rię w pojaz­dach. Ich wła­ści­cie­le osza­co­wa­li stra­ty na łącz­ną kwo­tę ponad 12 tys. zło­tych. Za uszko­dze­nie mie­nia gro­zi kara do 5 lat więzienia.

Fot. KSP

Mundurowi kil­ka minut przed 13.00 zosta­li wezwa­ni na jed­no z osie­dli, gdzie doszło do uszko­dze­nia trzech samo­cho­dów. Z rela­cji oso­by zgła­sza­ją­cej wyni­ka­ło, że star­sza kobie­ta klu­czem zary­so­wa­ła w fia­cie, toy­ocie i bmw powło­kę lakierniczą.

Policjanci zatrzy­ma­li 80-lat­kę i prze­wieź­li do komi­sa­ria­tu. Śledczy wczo­raj przed­sta­wi­li jej zarzu­ty za uszko­dze­nie mie­nia. Za to prze­stęp­stwo gro­zi kara do 5 lat wię­zie­nia. Kobieta swo­je zacho­wa­nie tłu­ma­czy­ła tym, że według niej samo­cho­dy były źle zaparkowane.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.