Zobaczcie, jak wyglądać będzie sklep Społem w nowym Universamie! [WIZUALIZACJE — TYLKO U NAS]

Stary Uni­ver­sam Grochów został pożeg­nany i roze­brany. W jego miejs­cu pow­stał nowy budynek w którym swo­je miejsce będzie miał także “Społem” WSS Pra­ga Połud­nie, czyli firmy, która była właś­ci­cielem pier­wszego Uni­ver­samu. Zobacz­cie, jak wyglą­dać będzie ich nowy sklep. Wiz­ual­iza­c­ja jest autorstwa Wire­land sp. z o.o. Wszelkie prawa zas­trzeżone. 

Ron­do Wia­tracz­na” będzie obiek­tem składa­ją­cym się z trzech częś­ci – dziewię­cio-kondy­gna­cyjnej oraz dwóch osiem­nas­to-kondy­gna­cyjnych dom­i­nant.

Z myślą o różnych potrze­bach mieszkańców w budynku zapro­jek­towano jed­no-, dwu-, trzy- i cztero-poko­jowe mieszka­nia o powierzch­ni­ach od 28 do 113 m².

Wszys­tkie będą posi­adały przeszk­lone log­gie i balkony.

Pon­ad­to w budynku przewidziano recepcję, prze­stronne częś­ci wspólne, zielone patio wewnętrzne na poziomie 4 pię­tra, a także osob­ny park­ing podziem­ny dla mieszkańców.

Real­izu­ją­ca inwest­y­cję spół­ka Dan­tex w swoim pro­jek­cie wzięła pod uwagę his­to­ryczny charak­ter miejs­ca. „Od lat pojaw­iały się w medi­ach infor­ma­c­je o dewel­op­er­ach, którzy przymierza­li się do tej inwest­y­cji, ale ostate­cznie tylko my pod­jęliśmy to trudne wyzwanie. Na etapie pro­jek­towym inwest­y­c­ja wiąza­ła się z różny­mi niespodzianka­mi. Infra­struk­tu­ra podziem­na wyma­gać będzie fun­da­men­tal­nej prze­bu­dowy, ale wiemy, że poradz­imy sobie z tym zadaniem. Chce­my stworzyć nowoczes­ny obiekt, pamię­ta­jąc o his­torii, którą od lat tworzył tu Uni­ver­sam Grochów i „Społem” WSS Pra­ga Połud­nie. Oznaką tego będzie nie tylko kon­tynu­ac­ja dzi­ałal­noś­ci sklepu, ale również przy­wróce­nie po renowacji neonu „Uni­ver­sam Grochów” oraz pop­u­larnej „Panien­ki” – rzeź­by Kaz­imierza Zielińskiego, które to od lat tworzą unika­towy charak­ter okol­i­cy.” – pod­kreśla Marek Roe­fler, Prezes Dan­tex.

Na dol­nych kondy­gnac­jach o łącznej powierzch­ni użytkowej 11.000 m² usy­tuowana będzie gale­ria hand­lowa, a na elewacji budynku zaw­is­ną odrestau­rowane neony Uni­ver­sam „Grochów” i Pra­ga Połud­nie. Pon­ad 2.500 m² zajmie super­mar­ket Społem, który po krótkiej prz­er­wie związanej z real­iza­cją inwest­y­cji, wró­ci na Ron­do Wia­tracz­na, aby kon­tyn­uować dzi­ałal­ność hand­lową rozpoczętą w 1977 roku. W galerii hand­lowej zna­jdzie się kilka­dziesiąt sklepów odzieżowych, salony wyposaże­nia wnętrz, drogerie, kwia­cia­rnie, apte­ki, księ­gar­nie oraz liczne punk­ty usłu­gowe – pral­nia, fryz­jer, odzi­ały banków i różnorodne punk­ty gas­tro­nom­iczne. Planowane jest uru­chomie­nie klubu fit­ness należącego do jed­nego z renomowanych oper­a­torów. Oprócz powierzch­ni hand­lowej w budynku przewidziano 1.500 m² powierzch­ni biurowej.

Okres swo­jej świet­noś­ci Uni­ver­sam Grochów przeży­wał w lat­ach 70-tych ubiegłego wieku, kiedy to stanow­ił cen­trum życia dziel­ni­cy i przy­cią­gał rzesze przy­jezd­nych, a jego neon co wieczór rozświ­et­lał Ron­do Wia­tracz­na. Jed­nak z cza­sem nier­e­mon­towany budynek, wyko­nany z mate­ri­ałów niskiej jakoś­ci, zaczął podu­padać i odstawać od zmieni­a­jącej się na miarę XXI wieku Warsza­wy. Koniecz­na była odpowiedzial­na rewital­iza­c­ja i rozbu­dowa. Cieszy nas fakt, że to właśnie spół­ka Dan­tex pod­jęła się tego trud­nego zada­nia.” – powiedzi­ał Bogusław Róży­c­ki, Prezes „Społem” WSS Pra­ga Połud­nie.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.