Zrobią „dyskotekę”, kiedy ktoś wejdzie na pasy. Inteligentne przejścia w 17 lokalizacjach

ZDM wybu­do­wał w ubie­głym roku aktyw­ne przej­ście na ul. Kondratowicza, przy Parku Bródnowskim. „Po okre­sie testów zde­cy­do­wa­li­śmy o wdro­że­nia tego roz­wią­za­nia tak­że w innych miej­scach Warszawy” – pisze ZDM i ogła­sza przetarg.


Przejścia powsta­ną w nastę­pu­ją­cych miej­scach: Grzybowska przed Ciepłą, Modlińska – Drogowa, ks. J. Popiełuszki – P. Gojawiczyńskiej, Z. Krasińskiego – S. Czarnieckiego, A. Mickiewicza – L. Mierosławskiego, Powstańców Śląskich – Pirenejska, Wybrzeże Helskie – most Śląsko-Dąbrowski, Grochowska – Mińska, J. Waszyngtona – Niekłańska, J. Waszyngtona – Modrzewiowa, Marszałkowska – Senatorska, L. Kruczkowskiego – 3 Maja (stro­na pół­noc­na i połu­dnio­wa), Ludna – Okrąg, Al. Jerozolimskie – Spiska, al. Niepodległości – T. Lenartowicza i al. KEN – P. Telekiego.

Jak to działa?

Aktywne przej­ścia ostrze­ga­ją kie­row­ców o zbli­ża­niu się pie­sze­go do pasów. Jest to moż­li­we dzię­ki zasto­so­wa­niu spe­cjal­ne­go sys­te­mu wykry­wa­nia zło­żo­ne­go z kil­ku, zsyn­chro­ni­zo­wa­nych ze sobą ele­men­tów – czuj­ni­ków ruchu, punk­to­wych ele­men­tów odbla­sko­wych, bia­ło-czer­wo­nych pasów, zna­ków dro­go­wych D-6 z lam­pa­mi LED i nawierzch­ni anty­po­śli­zgo­wej. System ten spra­wia, że ele­men­ty bez­piecz­ne­go przej­ścia (aktyw­ne punk­to­we ele­men­ty odbla­sko­we i lam­py ostrze­gaw­cze LED) akty­wu­ją się tyl­ko w momen­cie, gdy na przej­ściu „coś się dzie­je”, a więc gdy zbli­ża się do nie­go pie­szy. To czy­tel­ny znak dla kie­row­cy, któ­ry w tym momen­cie powi­nien zdjąć nogę z gazu.

Trzech wyko­naw­ców

Zamówienie zosta­ło podzie­lo­ne na dwie czę­ści, w zależ­no­ści od loka­li­za­cji. Złożone ofer­ty miesz­czą się w prze­dzia­le: dla czę­ści pierw­szej 1–1,6 mln zł, a dla czę­ści dru­giej 800 tys. – 1,2 mln zł brut­to. Dokumenty będą teraz ana­li­zo­wa­ne. Oferenci mogli dodat­ko­wo zade­kla­ro­wać skró­ce­nie ter­mi­nu reali­za­cji zamó­wie­nia oraz wydłu­że­nie okre­su gwarancji.

Wykonawcy wybra­ni w prze­tar­gu (prze­targ podzie­lo­ny na dwie czę­ści) będą odpo­wie­dzial­ni za opra­co­wa­nie peł­nej doku­men­ta­cji tech­nicz­nej oraz budo­wę przejść w tere­nie. Wszystkie pra­ce powin­ny zakoń­czyć się do poło­wy października.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.