Powstaje plaża pod… Pałacem Kultury i Nauki!

Cztery piasz­czy­ste boiska oraz miej­ska pla­ża powsta­ją w samym cen­trum sto­li­cy – przed Pałacem Kultury i Nauki. Warszawiacy będą tu mogli zagrać w pił­kę siat­ko­wą, noż­ną oraz bad­min­to­na. Ze spor­to­wych, let­nich atrak­cji będzie moż­na korzy­stać od czerw­ca do września.

Fot. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Fot. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

„Chcemy zapro­po­no­wać war­sza­wia­kom odro­bi­nę pla­żo­wej rekre­acji w ser­cu mia­sta. Myślę, że będzie to dosko­na­łe miej­sce by zatrzy­mać się w codzien­nym pędzie i nie odda­la­jąc od cen­trum odpo­cząć od wiel­ko­miej­skie­go gwa­ru. Liczę, że miesz­kań­cy nasze­go mia­sta będą chęt­nie korzy­stać z tej atrak­cji” – mówi Hanna Gronkieiwicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Plaża oraz boiska powsta­ną w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie Pałacu Kultury i Nauki, w pobli­żu par­ku Świętokrzyskiego i uli­cy Marszałkowskiej. W obrę­bie boisk teren wysy­pa­ny zosta­nie 40-cen­ty­me­tro­wą war­stwą pia­chu, a w stre­fie rekre­acyj­nej 25-cen­ty­me­tro­wą. Do wyko­na­nia sezo­no­wej stre­fy rekre­acyj­nej zosta­nie zuży­tych 750 metrów sze­ścien­nych pia­sku, co w przy­bli­że­niu daje bli­sko 1000 ton!

W skład kom­plek­su spor­to­we­go wejdą:

boisko do pił­ki noż­nej pla­żo­wej (33m x 17m);
boisko do pił­ki siat­ko­wej pla­żo­wej (16m x 8m);
dwa boiska do bad­min­to­na (13,4m x 5,9m) oraz
pla­ża miejska.
Boiska będą przy­go­to­wa­ne do pro­wa­dze­nia pół­pro­fe­sjo­nal­nych roz­gry­wek. Otoczą je trzy­me­tro­we siat­ki pił­ko-chwy­ty, a w ich zachod­niej czę­ści zosta­ną usta­wio­ne try­bu­ny dla 200 kibi­ców. Cały teren zosta­nie oświe­tlo­ny sze­ścio­ma prze­no­śny­mi reflek­to­ra­mi, pozwa­la­ją­cy­mi na pro­wa­dze­nie roz­gry­wek tak­że wieczorem.

Do dys­po­zy­cji spor­tow­ców przy­go­to­wa­ne zosta­nie rów­nież zaple­cze – szat­nie oraz sani­ta­ria­ty. W spe­cjal­nych bok­sach zlo­ka­li­zo­wa­ne zosta­ną prze­bie­ral­nie, natry­ski i toalety.

W czę­ści rekre­acyj­nej dostęp­ne będą leża­ki, a tak­że kom­ple­ty ogro­do­wych sto­łów i krze­seł. Wypocząć będzie moż­na tak­że pod jed­nym z para­so­li o trzy­me­tro­wej średnicy.

Wszystkie te atrak­cje będą dostęp­ne dla miesz­kań­ców od czerw­ca do poło­wy września.

Fot. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Fot. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.