100 metrów od szkoły alkoholu nie kupisz

Zmi­any w przepisach dot. sprzedaży napo­jów alko­holowych są efek­tem cyk­lu debat z mieszkań­cami, doty­czą­cy­ch bez­pieczeńst­wa w Warsza­w­ie orga­ni­zowany­ch w stołeczny­ch dziel­ni­cach. Wiele osób zgłasza­ło zakłóce­nia porząd­ku pub­liczne­go i dewastac­je przez osoby spoży­wa­jące alko­hol, zbyt duże zagęszcze­nie punk­tów sprzedaży napo­jów alko­holowych oraz zbyt bliskie ich umieszcze­nie przy szkołach czy placówkach leczą­cy­ch uza­leżnienia.

alcohol-428392_1920

fot. Pix­abay

Obec­nie kwest­ie liczby punk­tów sprzedaży napo­jów alko­holowych oraz zasad usy­tuowa­nia na tere­nie m.st. Warsza­wy miejsc sprzedaży i podawa­nia napo­jów alko­holowych reg­u­lu­ją uch­wały pod­jęte przez Radę m.st. Warsza­wy w czer­w­cu 2015 r. (nrXIII/251/2015
oraz nr XIII/252/2015). Najważniejsze zmi­any w sprzedaży alko­holu są następu­jące:

  • wydłużona została min­i­mal­na odległość usy­tuowa­nia sklepu sprzeda­jące­go alko­hol z 50 do 100 metrów od obiek­tów „chro­niony­ch”, czyli m.in. przed­szkoli i szkół. Jed­nocześnie odległość 50 m od obiek­tu chro­nione­go została zachowana dla lokali gas­tro­nom­iczny­ch, czyli punk­tów sprzedaży napo­jów alko­holowych do spoży­cia w miejs­cu sprzedaży, w tym samodziel­ny­ch, wygrod­zony­ch ogród­kach gas­tro­nom­iczny­ch.
  • rozsz­er­zona została lis­ta obiek­tów chro­niony­ch o żłobki, kluby dziecięce, placówki wspar­cia dzi­en­nego i porad­nie psy­cho­log­iczno-ped­a­gog­iczne. Doty­chczas na liś­cie były przed­szko­la, szkoły, bursy, inter­naty, młodzieżowe ośrod­ki wychowaw­cze i ośrod­ki socjoter­apii, spec­jal­ne ośrod­ki szkol­no-wychowaw­cze, odd­zi­ały ter­apii uza­leżnień i leczenia alko­holowych zespołów absty­nenc­kich, Stołeczne­go Ośrod­ka dla Osób Nietrzeźwych, świą­tyń, kaplic, obiek­tu wojskowe­go, na tere­nie które­go zna­j­du­ją się wspól­ne kwa­tery stałe, przez­nac­zone do zak­wa­terowa­nia zbiorowe­go żołnierzy.
  • zmieniony został sposób pomi­aru drogi od obiek­tu chro­nione­go do punk­tu sprzedaży alko­holu dla przed­szkoli, szkół. Zami­ast od najbliższe­go wejś­cia ogóln­o­dostęp­ne­go, dro­ga lic­zona będzie od grani­cy, czyli np. od ogrodzenia przed­szko­la lub szkoły. Odległość nadal mier­zona będzie najkrót­szą drogą dojś­cia z zachowaniem przepisów o ruchu dro­gowym.

Dru­ga uch­wała w tej spraw­ie zakłada zmniejsze­nie o 150 ustalonej liczby miejsc sprzedaży napo­jów zaw­ier­a­ją­cy­ch powyżej 4,5% alko­holu (z wyjątkiem piwa) przez­nac­zony­ch do spoży­cia poza miejscem sprzedaży, tj. z 3100 do 2950 punk­tów na tere­nie mias­ta. Jest to pier­wszy krok ogranicza­ją­cy liczbę sklepów sprzeda­ją­cy­ch alko­hol. Sukcesy­wnie mias­to chce wprowadz­ić maksy­mal­ną liczbę 2500 takich miejsc. Jed­nocześnie ustalony lim­it miejsc sprzeda­ją­cy­ch napo­je alko­holowe do spoży­cia na miejs­cu, jak np. bary, kaw­iarnie, restau­rac­je, nie uleg­nie zmniejsze­niu i pozostanie na obec­nym poziomie 2440 miejsc.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.