A może tak apartamentowiec w Łazienkach? Jak się bawić, to się bawić!

Zabudowa Parku Skaryszewskiego? Żaden pro­blem… przy­naj­mniej nie dla władz Warszawy. Mam pro­po­zy­cję… jak się bawić to się bawić. Pójdźmy na całość! Stuletni, zabyt­ko­wy park, któ­ry prze­trwał woj­ny i zabo­ry nie prze­trwa kapi­ta­li­zmu. Proponuję apar­ta­men­to­wiec w ser­cu Łazienek Królewskich. Zieleń, woda, zacne sąsiedz­two… toż to miej­sce ide­al­ne! Jeszcze lep­sze niż Park Skaryszewski, park moje­go dzie­ciń­stwa, któ­ry kawa­łek po kawał­ku zni­ka z mapy Warszawy.

Fot. Facebook/MJN

O sprze­da­ży dział­ki poin­for­mo­wa­ło Miasto jest Nasze:

„UJAWNIAMY: Miejska spół­ka sprze­da­ła pra­wo do użyt­ko­wa­nia wie­czy­ste­go dział­ki w Parku Skaryszewskim!

Chodzi o dział­kę, na któ­rej poło­żo­ny jest hotel „Dedek” wraz z przy­le­gło­ścia­mi. Sprzedana dział­ka ma powierzch­nię 5 464 m2. Sprzedano pra­wa do użyt­ko­wa­nia wie­czy­ste­go tej nie­ru­cho­mo­ści aż do 2089 roku! Sprzedającym było Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji.

Brakuje nam słów, aby opi­sać nasze zbul­wer­so­wa­nie. I to wszyst­ko dzie­je się, gdy dwa mie­sią­ce temu świa­tło dzien­ne ujrza­ła spra­wa Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych! Mieliśmy nadzie­ję, że limit afer dla naszej dziel­ni­cy został wyczer­pa­ny. Niestety, myli­li­śmy się.

W spra­wie oczy­wi­ście szo­ku­je fakt, że w pry­wat­ne ręce tra­fi­ła część stu­let­nie­go Parku Skaryszewskiego. Teraz nowy wła­ści­ciel będzie mógł zbu­rzyć zabu­do­wa­nia „Dedka”, ogro­dzić teren, a być może wybu­do­wać w środ­ku Parku apar­ta­men­to­wiec. Jeśli nie za rok, to za dziesięć…

Przed sprze­da­żą nie powstrzy­mał fakt, że Park Skaryszewski jest wpi­sa­ny do reje­stru zabyt­ków. Zachodzi tu podob­ny casus co w przy­pad­ku Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych – rów­nież w przy­pad­ku sprze­da­ży pra­wa do użyt­ko­wa­nia wie­czy­ste­go potrzeb­na jest uprzed­nia zgo­da kon­ser­wa­to­ra. Miasto uwa­ża jed­nak, że z zabyt­ko­wych par­ków moż­na wykra­wać dział­ki i sprze­da­wać je bez zgo­dy konserwatora.

W spra­wie bul­wer­su­je rów­nież pod­miot sprze­da­ją­cy. Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji. jest następ­cą Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych, utwo­rzo­ne­go w 1958 roku. Do zadań MPRO nale­ża­ło: budo­wa i kon­ser­wa­cja tere­nów zie­le­ni miej­skiej, kon­ser­wa­cja lasów komu­nal­nych, kon­ser­wa­cja cmen­ta­rzy pamiąt­ko­wych, budo­wa, kon­ser­wa­cja, i admi­ni­stra­cja cmen­ta­rzy komu­nal­nych, pro­duk­cja mate­ria­łu roślin­ne­go, usłu­gi dla lud­no­ści w zakre­sie prac ogrodniczych.

Jednakże po prze­kształ­ce­niach ustro­jo­wych, w 1997 roku, roz­sze­rzo­no zakres dzia­ła­nia spół­ki o budow­nic­two miesz­ka­nio­we i dzia­łal­ność dewe­lo­per­ską. MPRO dys­po­no­wa­ło zbyt wie­lo­ma atrak­cyj­ny­mi grun­ta­mi w Warszawie, aby mar­no­wa­ły się pod upra­wę drze­wek i kwiat­ków. Od 2015 roku spół­ka funk­cjo­nu­je pod swo­ją obec­ną nazwą.

MPRI bynaj­mniej nie ukry­wa swo­jej dewe­lo­per­skiej dzia­łal­no­ści. Gdy wej­dzie­my na ich stro­nę od razu naszym oczom rzu­ca się: „poznaj nasze inwe­sty­cje w par­ko­wym oto­cze­niu,” „nie budu­je­my dla wszyst­kich – budu­je­my dla wyma­ga­ją­cych” oraz „two­rzy­my wyróż­nia­ją­ce się miej­sca na mapie mia­sta, peł­ne zie­le­ni w par­ko­wych lokalizacjach.”

Miejska spół­ka, któ­ra zaj­mu­je się budo­wą luk­su­so­wych apar­ta­men­tów – to nowy poziom war­szaw­skie­go matrixa!

Niestety w mająt­ku MPRI zna­la­zła się rów­nież dział­ka w Parku Skaryszewskiego. MPRI wysta­wi­ło ją na sprze­daż w stycz­niu. Cena wywo­ław­cza wyno­si­ła 4 500 000 zł. Na stro­nie MPRI do tej pory nie poja­wi­ła się infor­ma­cja o zakoń­czo­nym przetargu.

Niestety, tele­fo­nu­jąc wprost do MPRI, uzy­ska­li­śmy potwier­dze­nie, że dział­ka zosta­ła sprze­da­na w kwiet­niu. Pracownicy miej­skiej spół­ki nie chcie­li jed­nak wyja­wić, kto jest nabyw­cą. Dzierżawca budyn­ków na tere­nie dział­ki, wła­ści­ciel hote­lu „Dedek”, rów­nież odmó­wił odpo­wie­dzi na pyta­nie, czy wie kto jest nabyw­cą dział­ki, czy to on nabył dział­kę lub czy brał w prze­tar­gu. W księ­dze wie­czy­stej nowy wła­ści­ciel nie jest jesz­cze ujawniony.

Dodatkowo, dowie­dzie­li­śmy się, że MPRI obec­nie nie ma żad­nych nie­ru­cho­mo­ści na sprze­daż, ale w czerw­cu rusza­ją nowe prze­tar­gi, i jeże­li jeste­śmy zain­te­re­so­wa­ni, to powin­ni­śmy się do nich odzy­wać za mie­siąc. Ciekawe, co jesz­cze MPRI ma do sprze­da­nia…” – czy­ta­my na pro­fi­lu stowarzyszenia

Dziś oka­zu­je się, że z dru­giej stro­ny par­ku Skaryszewskiego, przy uli­cy Stanisława Augusta zaczę­ła się wycin­ka drzew:

„Deweloper powo­li pozby­wa się zie­le­ni z dział­ki przy Stanisława Augusta
Mieszkańców uli­cy Kinowej obu­dził dziś rano ryk pił spa­li­no­wych. Okazało się, że hałas dobie­ga ze sprze­da­nej dział­ki na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych, a powo­dem jest wycin­ka czę­ści drzew i gałę­zi. Uzyskaliśmy infor­ma­cje, że wycię­tych ma być 60 drzew. W przy­pad­ku wie­lu z nich cho­dzi o poje­dyn­cze gałę­zie. Z więk­szych wyci­na­nych drzew są aka­cje. Na wycin­kę drzew dewe­lo­per uzy­skał zgo­dę sto­łecz­ne­go kon­ser­wa­to­ra zabytków.
Dzisiejsza wycin­ka jest już dru­gą na dział­ce przy Stanisława Augusta. Wygląda na to, że wła­ści­ciel dział­ki, spół­ka Leoset, powo­li, lecz sys­te­ma­tycz­nie pozby­wa się drzew z nie­ru­cho­mo­ści. Wszystko w świe­tle prawa…
W spra­wie sprze­da­ży dział­ki 31 mar­ca zło­ży­li­śmy donie­sie­nie o moż­li­wo­ści popeł­nie­nia prze­stęp­stwa. Czekamy na decy­zje pro­ku­ra­tu­ry w tej spra­wie.” – czy­ta­my na Facebooku MJN

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.