A może tak apartamentowiec w Łazienkach? Jak się bawić, to się bawić!

Zabu­dowa Parku Skaryszewskiego? Żaden prob­lem… przy­na­jm­niej nie dla władz Warsza­wy. Mam propozy­cję… jak się baw­ić to się baw­ić. Pójdźmy na całość! Stulet­ni, zabytkowy park, który przetr­wał wojny i zabo­ry nie przetr­wa kap­i­tal­iz­mu. Pro­ponu­ję aparta­men­towiec w ser­cu Łazienek Królews­kich. Zieleń, woda, zac­ne sąsiedzt­wo… toż to miejsce ide­alne! Jeszcze lep­sze niż Park Skaryszews­ki, park mojego dziecińst­wa, który kawałek po kawałku zni­ka z mapy Warsza­wy.

Fot. Facebook/MJN

O sprzedaży dzi­ał­ki poin­for­mowało Mias­to jest Nasze:

„UJAWNIAMY: Miejs­ka spół­ka sprzedała pra­wo do użytkowa­nia wieczys­tego dzi­ał­ki w Parku Skaryszewskim!

Chodzi o dzi­ałkę, na której położony jest hotel „Dedek” wraz z przyległoś­ci­a­mi. Sprzedana dzi­ał­ka ma powierzch­nię 5 464 m2. Sprzedano prawa do użytkowa­nia wieczys­tego tej nieru­chomoś­ci aż do 2089 roku! Sprzeda­ją­cym było Miejskie Przed­siębiorstwo Real­iza­cji Inwest­y­cji.

Braku­je nam słów, aby opisać nasze zbul­w­er­sowanie. I to wszys­tko dzieje się, gdy dwa miesiące temu światło dzi­enne ujrza­ła sprawa Kamionkows­kich Błoni Elek­cyjnych! Mieliśmy nadzieję, że lim­it afer dla naszej dziel­ni­cy został wycz­er­pa­ny. Nieste­ty, mylil­iśmy się.

W spraw­ie oczy­wiś­cie szoku­je fakt, że w pry­watne ręce trafiła część stulet­niego Parku Skaryszewskiego. Ter­az nowy właś­ci­ciel będzie mógł zburzyć zabu­dowa­nia „Ded­ka”, ogrodz­ić teren, a być może wybu­dować w środ­ku Parku aparta­men­towiec. Jeśli nie za rok, to za dziesięć…

Przed sprzedażą nie pow­strzy­mał fakt, że Park Skaryszews­ki jest wpisany do rejestru zabytków. Zachodzi tu podob­ny casus co w przy­pad­ku Kamionkows­kich Błoni Elek­cyjnych – również w przy­pad­ku sprzedaży prawa do użytkowa­nia wieczys­tego potrzeb­na jest uprzed­nia zgo­da kon­ser­wa­to­ra. Mias­to uważa jed­nak, że z zabytkowych parków moż­na wykrawać dzi­ał­ki i sprzedawać je bez zgody kon­ser­wa­to­ra.

W spraw­ie bul­w­er­su­je również pod­miot sprzeda­ją­cy. Miejskie Przed­siębiorstwo Real­iza­cji Inwest­y­cji. jest następcą Miejskiego Przed­siębiorstwa Robót Ogrod­niczych, utwor­zonego w 1958 roku. Do zadań MPRO należało: budowa i kon­serwac­ja terenów zie­leni miejskiej, kon­serwac­ja lasów komu­nal­nych, kon­serwac­ja cmen­tarzy pamiątkowych, budowa, kon­serwac­ja, i admin­is­trac­ja cmen­tarzy komu­nal­nych, pro­dukc­ja mate­ri­ału roślin­nego, usłu­gi dla lud­noś­ci w zakre­sie prac ogrod­niczych.

Jed­nakże po przek­sz­tałce­ni­ach ustro­jowych, w 1997 roku, rozsz­er­zono zakres dzi­ała­nia spół­ki o budown­ict­wo mieszkan­iowe i dzi­ałal­ność dewelop­er­ską. MPRO dys­ponowało zbyt wielo­ma atrak­cyjny­mi grun­ta­mi w Warsza­w­ie, aby marnowały się pod uprawę drzewek i kwiatków. Od 2015 roku spół­ka funkcjonu­je pod swo­ją obec­ną nazwą.

MPRI byna­jm­niej nie ukry­wa swo­jej dewelop­er­skiej dzi­ałal­noś­ci. Gdy wejdziemy na ich stronę od razu naszym oczom rzu­ca się: „poz­naj nasze inwest­y­c­je w parkowym otocze­niu,” „nie budu­je­my dla wszys­t­kich – budu­je­my dla wyma­ga­ją­cych” oraz „tworzymy wyróż­ni­a­jące się miejs­ca na mapie mias­ta, pełne zie­leni w parkowych lokaliza­c­jach.”

Miejs­ka spół­ka, która zaj­mu­je się budową luk­su­sowych aparta­men­tów – to nowy poziom warsza­wskiego matrixa!

Nieste­ty w majątku MPRI znalazła się również dzi­ał­ka w Parku Skaryszewskiego. MPRI wys­taw­iło ją na sprzedaż w sty­czniu. Cena wywoław­cza wynosiła 4 500 000 zł. Na stron­ie MPRI do tej pory nie pojaw­iła się infor­ma­c­ja o zakońc­zonym prze­tar­gu.

Nieste­ty, tele­fonu­jąc wprost do MPRI, uzyskaliśmy potwierdze­nie, że dzi­ał­ka została sprzedana w kwiet­niu. Pra­cown­i­cy miejskiej spół­ki nie chcieli jed­nak wyjaw­ić, kto jest naby­w­cą. Dzierżaw­ca budynków na tere­nie dzi­ał­ki, właś­ci­ciel hotelu „Dedek”, również odmówił odpowiedzi na pytanie, czy wie kto jest naby­w­cą dzi­ał­ki, czy to on nabył dzi­ałkę lub czy brał w prze­tar­gu. W księdze wieczys­tej nowy właś­ci­ciel nie jest jeszcze ujawniony.

Dodatkowo, dowiedzieliśmy się, że MPRI obec­nie nie ma żad­nych nieru­chomoś­ci na sprzedaż, ale w czer­w­cu rusza­ją nowe prze­tar­gi, i jeżeli jesteśmy zain­tere­sowani, to powin­niśmy się do nich odzy­wać za miesiąc. Ciekawe, co jeszcze MPRI ma do sprzeda­nia…” – czy­tamy na pro­filu sto­warzyszenia

Dziś okazu­je się, że z drugiej strony parku Skaryszewskiego, przy uli­cy Stanisława Augus­ta zaczęła się wycin­ka drzew:

„Dewelop­er powoli pozby­wa się zie­leni z dzi­ał­ki przy Stanisława Augus­ta
Mieszkańców uli­cy Kinowej obudz­ił dziś rano ryk pił spali­nowych. Okaza­ło się, że hałas dob­ie­ga ze sprzedanej dzi­ał­ki na Kamionkows­kich Bło­ni­ach Elek­cyjnych, a powo­dem jest wycin­ka częś­ci drzew i gałęzi. Uzyskaliśmy infor­ma­c­je, że wycię­tych ma być 60 drzew. W przy­pad­ku wielu z nich chodzi o poje­dyncze gałęzie. Z więk­szych wyci­nanych drzew są akac­je. Na wycinkę drzew dewelop­er uzyskał zgodę stołecznego kon­ser­wa­to­ra zabytków.
Dzisiejsza wycin­ka jest już drugą na dzi­ałce przy Stanisława Augus­ta. Wyglą­da na to, że właś­ci­ciel dzi­ał­ki, spół­ka Leoset, powoli, lecz sys­tem­aty­cznie pozby­wa się drzew z nieru­chomoś­ci. Wszys­tko w świ­etle prawa…
W spraw­ie sprzedaży dzi­ał­ki 31 mar­ca złożyliśmy doniesie­nie o możli­woś­ci popełnienia przestępst­wa. Czekamy na decyz­je proku­ratu­ry w tej spraw­ie.” – czy­tamy na Face­booku MJN
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.