Biedronka o jajkach: „znajdowały się w sprzedaży tylko w części naszych sklepów w południowej Polsce”

Po pub­likacji na tem­at jajek z sal­mo­nel­lą, Jeron­i­mo Mar­tins Pol­s­ka, właś­ci­ciel sieci Biedron­ka przesłał nam stanowisko w tej spraw­ie. Jak twierdzi fir­ma jaj­ka wyco­fano prewen­cyjnie, a par­tia pro­duk­tów została wyco­fana jedynie z połud­niowej Pol­s­ki.

Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

Infor­mu­je­my, że 21 październi­ka br. otrzy­mal­iśmy od dostaw­cy jajek, Ferm Dro­biu Woź­ni­ak, powiadomie­nie o wszczę­ciu przez Powia­towego Lekarza Wetery­narii kon­troli doty­czącej kilku par­tii jajek. Wszczę­cie kon­troli wynikało z fak­tu umieszczenia przez jeden z kra­jów UE powiadomienia dot. pro­duk­tu w sys­temie wczes­nego ostrze­ga­nia RASFF. Pro­du­cent przed­staw­ił nam jed­nocześnie wyni­ki badań mikro­bi­o­log­icznych doty­czą­cych wspom­ni­anych par­tii jajek, które nie wykaza­ły niepraw­idłowoś­ci. Z myślą o ogranicze­niu ryzy­ka dla kon­sumen­tów, w ramach ist­nieją­cych pro­ce­dur nad­zoru nad jakoś­cią i bez­pieczeńst­wem ofer­owanych pro­duk­tów, nasza fir­ma pod­jęła decyzję o niezwłocznym wyco­fa­niu ze swo­jej sieci wszys­t­kich wskazanych par­tii.
Tym samym, stanem na 28 październi­ka, tj. w dniu pub­likacji na stron­ie Głównego Inspek­to­ra San­i­tarnego komu­nikatu doty­czącego wybranych par­tii jajek, pochodzą­cych z Ferm Dro­biu Woź­ni­ak, żad­na z zak­wes­t­ionowanych par­tii nie zna­j­dowała się już w sprzedaży w naszej sieci.

Pod­kreślamy, że zak­wes­t­ionowane par­tie jajek zostały przez pro­du­cen­ta dostar­c­zone jedynie do 5 spośród 15 naszych cen­trów dys­try­bucyjnych i zna­j­dowały się w sprzedaży tylko w częś­ci naszych sklepów w połud­niowej Polsce.

Klien­ci, którzy kupili w naszej sieci jaj­ka dostar­c­zone przez Fermy Dro­biu Woż­ni­ak o wskazanych numer­ach par­tii, mogą dokon­ać zwro­tu w dowol­nym sklepie sieci Biedron­ka. Wystar­czy, że zwrócą pro­dukt lub jego część wraz z opakowaniem (co konieczne jest do iden­ty­fikacji par­tii pro­duk­tu), a otrzy­ma­ją zwrot należnoś­ci.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.