Bulwary, koncerty Chopinowskie czy Centrum Nauki Kopernik. Zobaczcie, jak najprościej dojechać do atrakcji w wakacje

Warszawa ofe­ru­je wie­le atrak­cji takich jak choć­by Bulwary Wiślane, Multimedialny Park Fontann czy Centrum Nauki Kopernik, a waka­cje to naj­lep­szy czas, by wybrać się na wyciecz­kę czy spa­cer. Najwygodniej to zro­bić, korzy­sta­jąc z komu­ni­ka­cji miejskiej.

Fot. ZTM

Warszawa jest mia­stem bar­dzo atrak­cyj­nym i nic dziw­ne­go, że bar­dzo czę­sto na uli­cy moż­na usły­szeć roz­mo­wy w obcym języ­ku czy tury­stów z innych czę­ści Polski, pochy­la­ją­cych się nad mapą. W 2015 roku łącz­na, sza­cun­ku­owa licz­ba tury­stów i osób odwie­dza­ją­cych Warszawę wynio­sła ok. 8 450 000.

Nawet, jeśli ktoś przy­jeż­dża do sto­li­cy tyl­ko na kil­ka dni, może przy tej oka­zji zwie­dzić wie­le zabyt­ków i poznać cie­ka­we miejsca.

Właśnie z myślą o tury­stach do ofer­ty Zarządu Transportu Miejskiego od 1 czerw­ca zosta­ły wpro­wa­dzo­ne bile­ty 3-dnio­we, któ­re są waż­ne 72 godzi­ny od momen­tu ska­so­wa­nia. Można w tym cza­sie podró­żo­wać po sto­li­cy wszyst­ki­mi środ­ka­mi komu­ni­ka­cji miej­skiej, nie mar­twiąc się przy oka­zji o kaso­wa­nie kolej­nych biletów.

Do jakich cie­ka­wych miejsc moż­na dotrzeć, podró­żu­jąc komu­ni­ka­cją miej­ską? Warto sko­rzy­stać z linii 180, któ­ra może zawieźć tury­stów na Stare Miasto oraz Traktem Królewskim do Łazienek. Tam war­to się wybrać pod sto­ją­cy w Ogrodach Łazienkowskich pomnik Fryderyka Chopina.

W nie­dzie­lę o 12.00 i 16.00 odby­wa­ją się tam Koncerty Chopinowskie. Skoro o słyn­nym pol­skim kom­po­zy­to­rze mowa, to war­to się rów­nież wybrać do Muzeum Fryderyka Chopina, do któ­re­go moż­na się dostać auto­bu­sa­mi linii 102 i 105. Wystarczy wysiąść na przy­stan­ku Nowy Świat i prze­spa­ce­ro­wać się kawa­łek w dół uli­cą Tamka.

Atrakcje tury­stycz­ne ma tak­że na swo­jej tra­sie Metro Warszawskie. Chyba każ­dy, kto przy­jeż­dża do Warszawy, ma w pla­nach zwie­dze­nie Stadionu Narodowego. Nic prost­sze­go, bo wystar­czy wsiąść w pociąg metra linii M2 i wysiąść na sta­cji Stadion Narodowy. Zwiedzanie jed­nej z aren Euro 2012 moż­na poprze­dzić wizy­tą w Centrum Nauki Kopernik. Tutaj tak­że naj­wy­god­niej dostać się metrem.

Kto ma ocho­tę odprę­żyć się nad Wisłą, ten powi­nien się wybrać na Bulwary Wiślane. Najlepsza do tego jest linia 385, któ­ra star­tu­je z Metra Politechnika i jedzie Wybrzeżem Gdańskim oraz Wybrzeżem Kościuszkowskim aż na Plac Wilsona. Linia 385 kur­su­je w ramo­wych godzi­nach 20.00 – 02.00 z piąt­ku na sobo­tę i z sobo­ty na niedzielę.

To nie­wiel­ka część miejsc, któ­re war­to zoba­czyć, a do któ­rych doje­dzie­my komu­ni­ka­cją miej­ską, korzy­sta­jąc z jed­ne­go zale­d­wie biletu.

Bilet nor­mal­ny 3-dnio­wy waż­ny w stre­fie 1. kosz­tu­je 36 zł, a ulgo­wy – 18 zł. Za bilet nor­mal­ny na 1. i 2. Strefę zapła­cić trze­ba 57 zł, a za ulgo­wy 28,50 zł.

Bilet 3-dnio­wy moż­na wyko­rzy­stać we wszyst­kie dni tygodnia.

Dla grup odwie­dza­ją­cych Warszawę w week­end bar­dzo dobrym roz­wią­za­niem jest Bilet week­en­do­wy gru­po­wy, upraw­nia­ją­cy gru­pę liczą­cą do 5 osób do nie­ogra­ni­czo­nej licz­by prze­jaz­dów od godz. 19:00 w pią­tek do godz. 8:00 w ponie­dzia­łek. Kosztuje on 40 zło­tych i obo­wią­zu­je w 1. i 2. strefie.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.