Chcą zamienić plac manewrowy znajdujący się na boisku na… prawdziwe boisko

Do naszej redak­cji przy­szedł list z cie­ka­wą pro­po­zy­cją. Mieszkańcy blo­ków przy Żuromińskiej chcą przy­wró­cić sta­re­mu boisku jego pier­wot­ną funk­cję i prze­zna­czyć je dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Pomysł jest świetny!

Fot. Czytelnik

Fot. Czytelnik

„Szanowna Redakcjo:

Na boisku przy Ogólniaku na uli­cy Żuromińskiej jest boisko któ­re jest zamknię­te dla miesz­kań­ców bo ćwi­czy tam nauka jaz­dy. Jest beto­no­we żeby samo­cho­dy mia­ły wygod­nie manew­ro­wać . W oko­ło peł­no 10- pię­tro­wych blo­ków ale dzie­cia­ki zza pło­tu muszą patrzeć jak przy­szli kie­row­cy ćwi­czą zamiast grać w pił­kę. Powstał więc pro­jekt w budże­cie oby­wa­tel­skim żeby tam było ogól­no­do­stęp­ne boisko. Boisko było­by wyre­mon­to­wa­ne i ogól­no­do­stęp­ne rów­nież w sobo­ty i nie­dzie­lę. Jak zba­wien­ny jest sport dla mło­dzie­ży każ­dy wie. Jak dzie­cia­ki pogra­ją i się zmę­czą to po pierw­sze że zdro­wo dla cia­ła. Również jest to zdro­we dla umy­słu. Nie będą szu­ka­li z nudów fajek i alko­ho­lu. Nie będą prze­sia­dy­wa­li na klat­kach i nisz­czy­li wspól­ne­go mie­nia. Nauczą się zdro­wej spor­to­wej rywalizacji. 

Zwracam się więc do wszyst­kich miesz­kań­ców o popar­cie pro­jek­tu pt, „Ogólnodostępne boisko Żuromińska 4.” Na Targówku w rejo­nie Bródno. Każdy głos jest waż­ny!!!! Dziękuję . Może z tego boisku już za parę lat do repre­zen­ta­cji tra­fi „Lewy 2”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.