Ciężki sprzęt wyburza Universam. Rozbiórka postępuje bardzo szybko [ZDJĘCIA]

Nie minął nawet dzień od wje­cha­nia cięż­kie­go sprzę­tu na plac budo­wy nowe­go Universamu, a znacz­na część budyn­ku już zosta­ła wybu­rzo­na. Zobaczcie, jak wyglą­da teraz naj­star­sze cen­trum han­dlo­we Grochowa.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warszawa w Pigułce

Budynek Universamu „Grochów” został odda­ny do użyt­ko­wa­nia w 1977 roku. Zaprojektowany jedy­nie na 25 lat użyt­ko­wa­nia tech­nicz­ne­go, był pierw­szym w sto­li­cy dziel­ni­co­wym cen­trum han­dlo­wo-usłu­go­wym sku­pio­nym pod jed­nym dachem. Znakiem roz­po­znaw­czym budyn­ku był neon, jako jedy­ny w Polsce posia­da­ją­cy cudzy­słów – wyraz „Grochów”. Wraz z upły­wem 25-let­niej „gwa­ran­cji” suk­ce­syw­nie pogar­szał się stan tech­nicz­ny budyn­ku, któ­ry został wybu­do­wa­ny ze złej jako­ści mate­ria­łów. Brak fun­du­szy na wyko­ny­wa­nie prac adap­ta­cyj­nych i remon­tów spra­wi­ły, że obec­nie jego stan jest kata­stro­fal­ny. Zarząd WSS Społem, wła­ści­ciel budyn­ku, prze­ana­li­zo­wał moż­li­wość wyko­na­nia gene­ral­ne­go remon­tu obiek­tu jed­nak kosz­ty moder­ni­za­cji prze­kra­cza­ją­cym moż­li­wo­ści eko­no­micz­ne wła­ści­cie­la i są abso­lut­nie nie­efek­tyw­nym finansowo.

Fot. Warszawa w Pigułce

„Nowy Universam” to dwie, 17-pię­tro­we, bliź­nia­cze wie­że o wyso­ko­ści ok. 60 metrów połą­czo­ne ze sobą 9-pię­tro­wą, czę­ścią zasad­ni­czą o wyso­ko­ści 36 metrów. Projekt prze­wi­du­je 440 miesz­kań oraz 630 miejsc par­kin­go­wych: 470 dla miesz­kań­ców oraz 160 ogól­no­do­stęp­nych. W nowym Universamie znaj­dzie się tak­że miej­sce dla dwóch dotych­cza­so­wych neo­nów oraz fon­tan­ny, ochrzczo­nej przez miesz­kań­ców mia­nem „panien­ki”. Trzeci neon tra­fi do muzeum neo­nów. Do cza­su peł­ne­go uru­cho­mie­nia skle­pu, Społem prze­nie­sie swo­ją dzia­łal­ność spo­żyw­czą na ul. Zagójską oraz prze­my­sło­wą na ul. Suchodolską. Jak pod­kre­ślił Bogusław Różycki, pre­zes Społem Praga-Południe, w samym tyl­ko obiek­cie pra­cu­je ok. 100 osób. Firma nie chce pozba­wiać ich zatrudnienia.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.