Ciężki sprzęt wyburza Universam. Rozbiórka postępuje bardzo szybko [ZDJĘCIA]

Nie minął nawet dzień od wjecha­nia ciężkiego sprzę­tu na plac budowy nowego Uni­ver­samu, a znacz­na część budynku już została wybur­zona. Zobacz­cie, jak wyglą­da ter­az najs­tarsze cen­trum hand­lowe Gro­chowa.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warsza­wa w Pigułce

Budynek Uni­ver­samu „Grochów” został odd­any do użytkowa­nia w 1977 roku. Zapro­jek­towany jedynie na 25 lat użytkowa­nia tech­nicznego, był pier­wszym w stol­i­cy dziel­ni­cowym cen­trum hand­lowo-usłu­gowym sku­pi­onym pod jed­nym dachem. Znakiem rozpoz­naw­czym budynku był neon, jako jedyny w Polsce posi­ada­ją­cy cud­zysłów – wyraz „Grochów”. Wraz z upły­wem 25-let­niej „gwarancji” sukcesy­wnie pog­a­rszał się stan tech­niczny budynku, który został wybu­dowany ze złej jakoś­ci mate­ri­ałów. Brak fun­duszy na wykony­wanie prac adap­ta­cyjnych i remon­tów spraw­iły, że obec­nie jego stan jest katas­tro­fal­ny. Zarząd WSS Społem, właś­ci­ciel budynku, przeanal­i­zował możli­wość wyko­na­nia gen­er­al­nego remon­tu obiek­tu jed­nak kosz­ty mod­ern­iza­cji przekracza­ją­cym możli­woś­ci eko­nom­iczne właś­ci­ciela i są abso­lut­nie nieefek­ty­wnym finan­sowo.
Fot. Warsza­wa w Pigułce

„Nowy Uni­ver­sam” to dwie, 17-piętrowe, bliź­ni­acze wieże o wysokoś­ci ok. 60 metrów połąc­zone ze sobą 9-piętrową, częś­cią zasad­niczą o wysokoś­ci 36 metrów. Pro­jekt przewidu­je 440 mieszkań oraz 630 miejsc parkingowych: 470 dla mieszkańców oraz 160 ogóln­o­dostęp­nych. W nowym Uni­ver­samie zna­jdzie się także miejsce dla dwóch doty­chcza­sowych neonów oraz fontan­ny, ochrzc­zonej przez mieszkańców mianem „panien­ki”. Trze­ci neon trafi do muzeum neonów. Do cza­su pełnego uru­chomienia sklepu, Społem prze­niesie swo­ją dzi­ałal­ność spoży­w­czą na ul. Zagójską oraz prze­mysłową na ul. Suchodol­ską. Jak pod­kreślił Bogusław Róży­c­ki, prezes Społem Pra­ga-Połud­nie, w samym tylko obiek­cie pracu­je ok. 100 osób. Fir­ma nie chce pozbaw­iać ich zatrud­nienia.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.