Cmentarz Choleryczny – biała plama na warszawskich mapach

Niewielu Warszawiaków wie, że w latach 1872–1873 Pragę nawie­dzi­ła epi­de­mia cho­le­ry, któ­ra pochło­nę­ła 484 ofia­ry. Jeszcze mniej miesz­kań­ców Stolicy zda­je sobie spra­wę, że za nasy­pa­mi kole­jo­wy­mi pomię­dzy Rondem Starzyńskiego, a uli­cą Odrowąża znaj­du­je się cmen­tarz cho­le­rycz­ny, na któ­rym pocho­wa­no nie­szczę­śni­ków. Spoczęło tu rów­nież 7 żoł­nie­rzy, któ­rzy byli wyznaw­ca­mi reli­gii pogańskich.

IMG_1149

Fot. Warszawa w Pigułce

W 1876 roku znaj­do­wa­ło się tu 55 nagrob­ków, a w 1908 roku, cmen­tarz zupeł­nie zli­kwi­do­wa­no. Ponieważ budo­wa­no węzeł kole­jo­wy linii Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej, cia­ła prze­nie­sio­no do zbio­ro­wej mogi­ły, prze­su­wa­jąc ją na północ.

Próbowano jed­nak upa­mięt­nić jakoś to miej­sce. Najpierw w 1909 roku wznie­sio­no pomnik z pia­skow­ca autor­stwa inż. Lubickiego, któ­ry roz­sy­pał się z bie­giem cza­su, potem odno­wio­no cmen­tarz jesz­cze przed Drugą Wojną Światową.

W koń­cu w 2009 roku gru­pa miło­śni­ków Stolicy oczy­ści­ła teren cmen­ta­rza, a pomię­dzy 19, a 23 kwiet­nia tego same­go roku stu­let­ni pomnik został usunięty.

W maju 2010 roku PKP Polskie Linie Kolejowe odtwo­rzy­ły kamien­ny pomnik i zre­kon­stru­owa­ły ota­cza­ją­cy go mur. Całość ogro­dzo­no i posta­wio­no moni­to­ring, aby nikt nie zakłó­cił już spo­ko­ju zmar­łych. Mogiła i jej oto­cze­nie mia­ła być wpi­sa­na do reje­stru zabyt­ków już w 2010 roku, ale od tego cza­su nie ma na ten temat żad­nych wieści.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.