Cmentarz Choleryczny – biała plama na warszawskich mapach

Niewielu Warsza­w­iaków wie, że w lat­ach 1872–1873 Pragę naw­iedz­iła epi­demia cholery, która pochłonęła 484 ofi­ary. Jeszcze mniej mieszkańców Stol­i­cy zda­je sobie sprawę, że za nasy­pa­mi kole­jowy­mi pomiędzy Ron­dem Starzyńskiego, a ulicą Odrowąża zna­j­du­je się cmen­tarz choleryczny, na którym pochowano nieszczęśników. Spoczęło tu również 7 żołnierzy, którzy byli wyz­naw­ca­mi religii pogańs­kich.


IMG_1149

Fot. Warsza­wa w Pigułce

W 1876 roku zna­j­dowało się tu 55 nagrobków, a w 1908 roku, cmen­tarz zupełnie zlik­wid­owano. Ponieważ budowano węzeł kole­jowy linii Dro­gi Żelaznej Nad­wiślańskiej, ciała prze­nie­siono do zbiorowej mogiły, prze­suwa­jąc ją na północ.


Próbowano jed­nak upamięt­nić jakoś to miejsce. Najpierw w 1909 roku wznie­siono pom­nik z piaskow­ca autorstwa inż. Lubick­iego, który rozsy­pał się z biegiem cza­su, potem odnowiono cmen­tarz jeszcze przed Drugą Wojną Świa­tową.

W końcu w 2009 roku gru­pa miłośników Stol­i­cy oczyś­ciła teren cmen­tarza, a pomiędzy 19, a 23 kwiet­nia tego samego roku stulet­ni pom­nik został usunię­ty.

W maju 2010 roku PKP Pol­skie Lin­ie Kole­jowe odt­worzyły kami­en­ny pom­nik i zrekon­struowały otacza­ją­cy go mur. Całość ogrod­zono i postaw­iono mon­i­tor­ing, aby nikt nie zakłó­cił już spoko­ju zmarłych. Mogiła i jej otocze­nie miała być wpisana do rejestru zabytków już w 2010 roku, ale od tego cza­su nie ma na ten tem­at żad­nych wieś­ci.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.