Co będzie w pałacyku Konopackiego? Mieszkańcy będą mogli zdecydować

Od wczo­raj toczą się kon­sul­tac­je na tem­at Pała­cyku Konopack­iego. Mieszkań­cy Nowej Pra­gi będą współde­cy­dować o tym, jakie akty­wnoś­ci i zaję­cia powin­ny być orga­ni­zowane w Domu Kul­tu­ry Pra­ga, który będzie dzi­ałał w Pała­cyku Konopack­iego przy ul. Strz­eleck­iej 1113 już po remon­cie budynku.

Fot. konsultacje.um.warszawa.pl

Fot. konsultacje.um.warszawa.pl


Jak moż­na wziąć udzi­ał w kon­sul­tac­jach:
I. Spac­ery badaw­cze:
  • 21 maja (sob­o­ta), w godz. 11:00–14:00, zbiór­ka przed Pała­cykiem Konopack­iego
  • 23 maja (poniedzi­ałek), w godz.15:00–18:00, zbiór­ka przed Pała­cykiem Konopack­iego

II. Warsz­taty architek­ton­iczne w Domu Kul­tu­ry „Pra­ga”, ul. Dąbrowszcza­ków 2:

  • 25 maja (śro­da), godz. 17:30–20:30
  • 28 maja (sob­o­ta), godz. 10:00–13:00

III. Mobilne kon­sul­tac­je społeczne:

  • 3 czer­w­ca (piątek), w godz. 9:00–11:00 – bazar przy ul. Strz­eleck­iej
  • 4 czer­w­ca (sob­o­ta), w godz. 10:00–14:00 – ulice: Wileńska/ Inżynierska/ 11 Listopada/ Bródnowska/ Środkowa/ Kowieńska/ Kowelska/ Stalowa/ Mała/ Rów­na (mobil­ny punkt kon­sul­ta­cyjny)
  • 5 czer­w­ca (niedziela), w godz. 10:00–13:00 – ogród Pała­cyku Konopack­iego, ul. Strz­eleck­iej 1113
  • 11 czer­w­ca (sob­o­ta), w godz. 9:00–10:30 – oko­lice bazaru przy ul. Namysłowskiej
  • 11 czer­w­ca (sob­o­ta), w godz. 11:00–12:30 i 15:00–16:30 – Cen­trum Wielokul­tur­owe, ul. Jagiel­lońs­ka 54 (wejś­cie od Pl. Hallera), pod­czas Fes­ti­walu Akty­wnych Mieszkańców
  • 12 czer­w­ca (niedziela), w godz. 10:00–13:00 – ogród Pała­cyku Konopack­iego

IV. Napisz do nas: palacyk@​um.​warszawa.​pl  na opinie czekamy do 15 czer­w­ca!

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.