Dezodorant zamiast mydła – warszawska rzeczywistość

Nie, nie będzie o bra­ku higie­ny w komu­ni­ka­cji… cho­ciaż robi się coraz cie­plej i owło­sio­ne pachy współ­pa­sa­że­rów będą dostar­czać wra­żeń. Rzecz będzie o czy­sto­ści w szer­szym kon­tek­ście. Spotkaliście na swo­jej dro­dze oso­by, któ­re zamiast się myć, uży­wa­ją dużej ilo­ści pach­ni­deł? Najlepsze ubra­nia i per­fu­my nie zastą­pią mydła. Ad rem.

Trzy lata temu zakoń­czył się kosz­tow­ny remont pla­cy­ku przy naj­po­pu­lar­niej­szym war­szaw­skim dep­ta­ku. Mowa oczy­wi­ście o Chmielnej.

Posadzono ber­be­ry­sy w odmia­nie Atropurpurea nana, tawu­ły japoń­skie, trzmie­li­ny Fortunea i koso­drze­wi­na. W sumie posa­dzo­no 582 krze­wów. Całość zosta­ła efek­tow­nie pod­świe­tlo­na, a wokół posta­wio­no nowe latar­nie. Cud, miód i orzesz­ki w czekoladzie.

Wczoraj wie­czo­rem nasz czy­tel­nik przy­stał nam zdję­cie naj­bliż­szej oko­li­cy skwer­ku. Ponieważ obraz mówi wię­cej niż 1000 słów, sami zobacz­cie jak wyglą­da jed­no z naj­czę­ściej uczęsz­cza­nych przez tury­stów miejsc, nasza wizytówka:

Chmielna

Pięknie, praw­da? Po co robi­my remon­ty za gru­bą kasę, jak nie stać nas na sprzą­ta­nie czy dodat­ko­we kosze na śmieci.

Czekamy na wię­cej zdjęć z brud­nych, repre­zen­ta­cyj­nych war­szaw­skich miejsc. Jeśli takie posia­da­cie, chęt­nie je zamieścimy.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.