„Docierają do nas informacje jaki mógł być prawdziwy powód wyjazdu Magdy do Egiptu”. Rutkowski rozwikła sprawę?

Krzysztof Rutkows­ki dotarł do mate­ri­ału wideo oraz nowych fak­tów w spraw­ie Mag­dale­ny Ż. Dochodze­niem zaj­mu­je się też Proku­ratu­ra Kra­jowa w Warsza­w­ie oraz Komen­da Głów­na Policji. Wszys­tko wskazu­je jed­nak na to, że detek­tyw jest blisko jej rozwikła­nia.

Powyższe nagranie to peł­na wer­s­ja wideo, które pojaw­iło się już w sieci. Na końcu pada zdanie „coś tam się odjeba*o”, którego na pier­wszym nagra­niu sły­chać nie było. Detek­tyw dowiedzi­ał się w Bogatynii, że roz­mowę Markusa z Magdą i Muhame­dem nagry­wał Michał R. To właśnie on wrzu­cił wer­sję z przek­leńst­wem do sieci. Nagranie zniknęło, ale Rutkows­ki zdążył je przech­wycić. Jak mówi detek­tyw, nikt ze wspom­ni­anych nie chce roz­maw­iać ani z nim ani też z rodz­iną Mag­dale­ny Ż.
„Apelu­je do Markusa W. , Macie­ja S. i Michała R. by naty­ch­mi­ast zgłosili się albo do nas albo na policję i powiedzieli prawdę. Docier­a­ją do nas infor­ma­c­je jaki mógł być prawdzi­wy powód wyjaz­du Magdy Ż. do Egip­tu” – powiedzi­ał wczo­raj wiec­zorem Krzysztof Rutkows­ki. Doda­je, że jego zespół zaj­mu­je się wery­fikowaniem zdoby­tych infor­ma­cji. Jeżeli okażą się one prawdzi­we, będzie to przełom w spraw­ie.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.