Dwa promile i trójka dzieci pod opieką. „Policjanci weszli przez okno”

Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego w Kampinosie uda­li się do miej­sca zamiesz­ka­nia 22-let­niej kobie­ty. Według zgło­sze­nia, jakie otrzy­mał dyżur­ny mia­ła tam prze­by­wać nie­trzeź­wa mat­ka z trój­ką swo­ich mało­let­nich dzie­ci. Do miesz­ka­nia poli­cjan­ci weszli przez uchy­lo­ne okno. Tam zasta­li kobie­tę oraz dzie­ci, z któ­rych naj­star­sze mia­ło 4 lata, a naj­młod­sze miesiąc.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Badanie sta­nu trzeź­wo­ści 22-lat­ki wyka­za­ło, że mia­ła 2 pro­mi­le alko­ho­lu w orga­ni­zmie. Kobieta zosta­ła zatrzy­ma­na, a po wytrzeź­wie­niu usły­sza­ła zarzut nara­że­nia na nie­bez­pie­czeń­stwo utra­ty zdro­wia lub życia dzie­ci. Policjanci o zaist­nia­łej sytu­acji powia­do­mi­li rów­nież sąd rodzinny.

Około 9.30 do dyżur­ne­go komen­dy w Starych Babicach zate­le­fo­no­wał miesz­ka­niec kam­pi­no­skiej gmi­ny. Według zgło­sze­nia z jed­nej z pose­sji docho­dzić mia­ły odgło­sy pła­czu dziec­ka. Dyżurny nie­zwłocz­nie na miej­sce inter­wen­cji skie­ro­wał poli­cjan­tów z ogni­wa patro­lo­wo-inter­wen­cyj­ne­go w Kampinosie. Drzwi do miesz­ka­nia były zamknię­te. Znajdująca się w środ­ku kobie­ta nie chcia­ła wpu­ścić poli­cjan­tów. Dopiero po namo­wach uchy­li­ła okno, przez któ­re natych­miast funk­cjo­na­riu­sze weszli do miesz­ka­nia. Od 22-let­niej kobie­ty mun­du­ro­wi wyczu­li woń alko­ho­lu. Razem z nią w miesz­ka­niu znaj­do­wa­ło się tro­je jej mało­let­nich dzie­ci, z któ­rych naj­star­sze mia­ło 4 lata, a naj­młod­sze miesiąc.

Badanie alko­ma­tem potwier­dzi­ło przy­pusz­cze­nie funk­cjo­na­riu­szy. Matka mia­ła 2 pro­mi­le alko­ho­lu w orga­ni­zmie. Na miej­sce poli­cjan­ci wezwa­li pogo­to­wie ratun­ko­we, aby spraw­dzić stan zdro­wia dzie­ci. O sytu­acji rodzin­nej powia­do­mio­ny został rów­nież pra­cow­nik socjal­ny. Niemowlęciem oraz star­szy­mi dzieć­mi do cza­su wytrzeź­wie­nia mat­ki zaopie­ko­wał się ojciec, któ­ry wró­cił do domu.

Policjanci inter­wen­cję zakoń­czy­li zatrzy­ma­niem do wytrzeź­wie­nia mat­ki. Kobieta usły­sza­ła już zarzut nara­że­nia na nie­bez­pie­czeń­stwo utra­ty zdro­wia lub życia dzie­ci. Za popeł­nie­nie tego prze­stęp­stwa gro­zi kara pozba­wie­nia wol­no­ści od 3 mie­się­cy do 5 lat. Policjanci o zaist­nia­łej sytu­acji powia­do­mi­li rów­nież sąd rodzinny.

Źródło: KSP

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.