Dwóch Syryjczyków próbowało dostać się do Warszawy. Mieli cudze paszporty

W wyni­ku kon­tro­li legal­no­ści poby­tu cudzo­ziem­ców na tere­nie nowo­dwor­skie­go lot­ni­ska funk­cjo­na­riu­sze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin ujaw­ni­li dwóch cudzo­ziem­ców z doku­men­ta­mi stwier­dza­ją­cy­mi toż­sa­mość innych osób.

Fot. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Do zatrzy­ma­nia męż­czyzn doszło pod­czas kon­tro­li po przy­lo­cie samo­lo­tu z Aten.

Rutynową kon­tro­lą obję­to 16 cudzo­ziem­ców, a wśród nich dwóch podróż­nych legi­ty­mu­ją­cych się buł­gar­ski­mi dowo­da­mi oso­bi­sty­mi. Wprawdzie doku­men­ty nie nosi­ły oznak sfał­szo­wa­nia, to wize­run­ki wid­nie­ją­ce na foto­gra­fiach zamiesz­czo­nych w doku­men­cie nie odpo­wia­da­ły wize­run­kom osób posłu­gu­ją­cych się nimi. Po doko­na­niu spraw­dzeń doku­men­tów w dostęp­nych bazach poszu­ki­waw­czych oka­za­ło się, że jeden z dowo­dów figu­ro­wał w sys­te­mach jako doku­ment utra­co­ny. W toku dal­szych czyn­no­ści, obaj cudzo­ziem­cy oświad­czy­li, że są ob. Syrii i chcie­li pod­stę­pem wje­chać do Polski, posłu­gu­jąc się doku­men­ta­mi stwier­dza­ją­cy­mi toż­sa­mość innych osób. Dlatego na pod­sta­wie art. 275 § 1 kk. męż­czyź­ni zosta­li zatrzymani.

W sto­sun­ku do jed­ne­go z nich zosta­ło wsz­czę­te docho­dze­nie, cudzo­zie­miec przy­znał się do popeł­nio­ne­go czy­nu i dobro­wol­nie pod­dał się karze w posta­ci 6 mie­się­cy pozba­wie­nia wol­no­ści z warun­ko­wym zawie­sze­niem wyko­na­nia kary na okres 3 lat, dozór kura­to­ra, poda­nie wyro­ku do publicz­nej wia­do­mo­ści oraz prze­pa­dek dowo­du rze­czo­we­go – bez prze­pro­wa­dza­nia roz­pra­wy sądo­wej. Ponadto Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin wsz­czął z urzę­du postę­po­wa­nie admi­ni­stra­cyj­ne w spra­wie zobo­wią­za­nia do powro­tu. Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim po roz­pa­trze­niu wnio­sku o umie­ścił cudzo­ziem­ca w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli na okres 3 miesięcy.

W sto­sun­ku do dru­gie­go cudzo­ziem­ca z uwa­gi na to, że był nie­peł­no­let­ni wsz­czę­to czyn­no­ści w try­bie art. 308 §1 KPK. i po roz­pa­trze­niu jego spra­wy przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, został umiesz­czo­ny w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie na okres 3 mie­się­cy. Ponadto sąd usta­no­wił dla mało­let­nie­go cudzo­ziem­ca kura­to­ra w postę­po­wa­niu w spra­wie zobo­wią­za­nie go do powrotu.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.