Dzięki temu nagraniu sprawca potrącenia przyznał się do winy [DRASTYCZNE WIDEO]

Dzięki temu fil­mo­wi spraw­ca potrą­ce­nia przy­znał się do winy. Początkowo bowiem kie­row­ca twier­dził, że nasto­lat­ki zosta­ły potrą­co­ne przez kogo inne­go i „wepchnię­te” na maskę jego samo­cho­du. Wideo poka­zu­je coś zupeł­nie inne­go. Brawo dla Pana Adama, któ­ry udo­stęp­nił wideo i poka­zał je policji.

„Nie publi­ko­wał­bym tego mate­ria­łu gdy­by nie fakt, że tuż po wypad­ku zsze­dłem z lap­kiem do Policjantów i poka­za­łem im jak to wyglą­da­ło. Okazało się, że spraw­ca twier­dził, że to jemu te dwie Dziewczyny wepchnął na maskę samo­chód jadą­cy z prze­ciw­ka… Policjanci któ­rym poka­za­łem wcze­śniej mate­riał zawo­ła­li wte­dy jesz­cze domnie­ma­ne­go spraw­ce i popro­si­li mnie o pusz­cze­nie tego fil­mu przy nim. Facet od razu zmie­nił zda­nie, przy­znał się i twier­dził że na niko­go winy nie zwa­lał (…). Tak na praw­dę to samo­chód jadą­cy z prze­ciw­ka zatrzy­mał się i puścił te dziew­czy­ny. Po wypad­ku jed­na cho­dzi­ła w szo­ku ale ran­na, dru­ga przy­tom­na ale leżą­ca z poważ­nie wyglą­da­ją­cy­mi obra­że­nia­mi (nogi lub mied­ni­ca) Dwie karek­ti je zabra­ły – życzę oby na świę­ta były w domach (…)”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.