Eksploracja Twierdzy Modlina i okolic. IV edycja, rozszerzona

Por­tal Warsza­ws­ki we współpra­cy z Sekcją Prze­wod­ników PTTK „Bas­tion”, zaprasza­ją na kole­jne zwiedzanie Twierdzy Mod­lin. Od dwóch lat mamy wspani­ałą frek­wencję dlat­ego, że w bard­zo szczegółowy sposób przed­staw­iamy his­torię obiek­tu, jak i pokazu­je­my miejs­ca, które na co dzień są niedostęp­ne – Pomiechówek czy Zakroczym. To bard­zo rozległy teren i bez pro­fesjon­al­nych prze­wod­ników nie ma możli­woś­ci poz­na­nia tego miejs­ca jak należy.

Fot. Wikipedia
Gwaran­tu­je­my bogatą trasę, doskon­ałą opiekę prze­wod­nicką i wyży­wie­nie.

I tak 11 czer­w­ca 2017 roku zwiedz­imy trady­cyjnie koszary mod­lińskie. Pon­ad to zwiedz­imy Pomiechówek, miejsce straceń Polaków w cza­sie II wojny świa­towej i zapom­ni­any przepiękny cmen­tarz Pra­wosławny.

Prosimy pamię­tać o zabranie latarek i bard­zo wygod­nych butów. Będziemy zwiedzać podziemne kory­tarze!

Koszt 110 zł – obe­j­mu­je; trans­port, opieka licencjonowanych prze­wod­ników, wejś­cie na teren Mod­li­na, i wieże tatarską oraz ubez­piecze­nie.
Dodatkowo dla zain­tere­sowanych koszt obiadu – 20 zł (pysz­na zupa gro­chowa, a na drugie genial­ny gulasz z ziem­ni­aka­mi i pyszną surówką!). Płat­ność na miejs­cu. Proszę zgłaszać kto jest nim zain­tere­sowany.

Rez­erwac­ja miejsc do 5 czer­w­ca. Wyjazd z placu Bankowego o godz. 9.00.

Szczegóły doty­czące rezerwacji,płatności itd prosimy kierować na maila;
portal.​warszawski@​gmail.​com

Kole­jne planowane ter­miny to; 25 czer­w­ca, 8 i 24 lip­ca, 5 i 26 sierp­nia, 2 i 9 wrześ­nia. Ale to będą już nowe trasy.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.