Ewakuacja na lotnisku w Modlinie.Na miejscu policja i straż pożarna

Po połud­niu Dyżurny Oper­a­cyjny Por­tu Lot­niczego Warsza­wa – Mod­lin powiadomił służ­by ratunkowe o pozostaw­ionym bez opie­ki bagażu. Zade­cy­dowano o ewakuacji pasażerów i per­son­elu. – infor­mu­je Wirtu­al­ny Nowy Dwór.

Fot. Nad­wiślańs­ki Odd­zi­ał Straży Granicznej

Na tere­nie parkingu znaleziono pozostaw­iony bez opie­ki ple­cak. Rozpoz­nanie min­er­sko – pirotech­niczne dało wynik negaty­wny i doko­nano man­u­al­nego otwar­cia i sprawdzenia zawartoś­ci. W środ­ku ujawniono rzeczy oso­biste.

Lot­nisko dzi­ała obec­nie bez zakłóceń. Alarm odwołano.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.