Głośna muzyka, tańce i krzyki na cały tramwaj. Pasażerowie w szoku. Tak się bawi młodzież w komunikacji miejskiej [WIDEO 18+]

Rap­er Cyp­is Solo wrzu­cił na Face­booku film pokazu­ją­cy wnętrze jed­nego z warsza­ws­kich tramwa­jów. Ze wzglę­du na wul­gar­yzmy zaz­nacza­my, że film przez­nac­zony jest dla widzów dorosłych.

Na filmie widać głośno zachowu­jące się nas­to­lat­ki, które w wul­gar­nym języku odzy­wa­ją się do siebie i śpiewa­ją puszcza­jąc głośno muzykę z tele­fonu.

Nagranie dość szy­bko się rozprzestrzeniło. Zaled­wie 17 godzin po pub­likacji film ma już 134 tys. wyświ­etleń, 2,5 tys. reakcji i 70 ponownych udostęp­nień. Użytkown­i­cy żywo komen­tu­ją zachowanie nas­to­latek. Wśród pon­ad 500 komen­tarzy domin­u­ją te negaty­wne, pięt­nu­jące podob­ne zachowa­nia, ale są też głosy broniące dziew­czyn w myśl zasady, że to wol­ny kraj, a one same niko­mu nie robią krzy­wdy.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.