Hala koszyki: odnaleziono ponad 100-letnie skarby!

Pod­czas prac budowlanych w Hali Koszy­ki budown­iczy trafili na dwa zabytkowe szyldy namalowane na tynku. Jeden z nich zna­j­du­je się w budynku bram­nym wschod­nim na elewacji zewnętrznej nad wschod­nią wit­ryną, nato­mi­ast dru­gi wid­nieje w prze­jś­ciu bram­nym nad wejś­ciem do lokalu zachod­niego. Oba znaleziska pochodzą z I połowy XX wieku. Odnalezione szyldy zostaną odrestau­rowane i pod­dane kon­serwacji we współpra­cy z kon­ser­wa­torem zabytków.





Szyldy odnalezione w Hali Koszy­ki stanow­ią prezen­tację obiek­tów nad wejś­ci­a­mi do których się zna­j­dowały. W przy­pad­ku pier­wszego z nich, zlokali­zowanego na elewacji zewnętrznej od strony uli­cy Koszykowej mowa o Spółdziel­ni Przed­staw­icieli Hand­lowych „Nawa”. Dru­gi – w prze­jś­ciu bram­nym – przed­staw­ia ofer­tę sklepu ryb­ne­go pod hasłem „Towary gas­tro­nom­iczne, Ryby, Kon­ser­wy, Mary­naty”. Napis jest powtór­zony także w języku rosyjskim, co tłu­maczy his­to­ria pow­sta­nia i funkcjonowa­nia Hali w I połowie XX wieku, a więc w okre­sie, kiedy Warsza­wa zna­j­dowała się pod zaborem rosyjskim.




„Na ostat­nim etapie prac budowlanych w Hali Koszy­ki dwukrot­nie trafil­iśmy na niecodzi­enne odkrycie. W budynku bram­nym wschod­nim oraz w prze­jś­ciu bram­nym nad wejś­ciem do Hali odkryliśmy zabytkowe szyldy wymalowane na murze. Znaleziska w niemal nien­arus­zonym stanie przetr­wały pon­ad 100 lat” – mówi Sła­womir Musiela z pra­cowni kon­serwacji architek­tu­ry, malarst­wa i rzeź­by Restau­ro.

„Od momen­tu wejś­cia na plac budowy Hali Koszy­ki celem naszych dzi­ałań było odzwier­ciedle­nie ksz­tał­tu dawnej Hali. Dlat­ego odkryte szyldy chce­my zachować i zabez­pieczyć, co będzie możli­we dzię­ki spec­jal­isty­cznej kon­serwacji. Pon­ad 100-let­nie namalowane na tynku szyldy podob­nie jak zachowaną stalową kon­strukc­je w charak­terysty­cznym dla dawnej Hali zielonym kolorze, a także cegły pozostałe z rozbiór­ki dawnych ele­men­tów Hali, goś­cie będą mogli obe­jrzeć już we wrześniu. Zachowane ele­men­ty – skar­by min­ionej epo­ki, poważnie uszkod­zone pod­czas II wojny świa­towej, o których ist­nie­niu przez tyle lat nikt nawet nie wiedzi­ał, ter­az odzyska­ją dawny blask w nowej Hali Koszy­ki” – wyjaś­nia Michał Świer­czyńs­ki, Prezes spół­ki Hala Koszy­ki oraz Part­ner w Grif­fin Real Estate.

Obec­nie trwa ostat­ni etap budowy Hali Koszy­ki – flagowej inwest­y­cji Grif­fin Real Estate. Już w czer­w­cu br. na tere­nie obiek­tu w cen­tral­nym punkcie mias­ta, przy uli­cy Koszykowej, rozpoczną się prace wykończeniowe. Hala Koszy­ki to nowy na mapie Warsza­wy punkt towarzys­ki i kuli­narny, gdzie będzie moż­na kupić, zjeść i ugo­tować. Dzię­ki Hali Koszy­ki Warsza­wa dołączy do grona miast takich jak Nowy Jork, Lon­dyn, Oslo, Rot­ter­dam czy Flo­renc­ja, słyną­cych z obiek­tów, gdzie pod jed­nym dachem spo­tyka­ją się sma­ki z całego świa­ta. Pro­jekt zespołu Hali Koszy­ki przy­go­towała pra­cow­n­ia architek­ton­icz­na JEMS Architek­ci, kon­cepcję wnętrza Hali Jems Architek­ci opra­cow­ało wspól­nie ze studiem pro­jek­towym Medusa Group, zaś kon­cepcję wnętrza biu­ra opra­cow­ało stu­dio pro­jek­towe Medusa Group. Gen­er­al­nym wykon­aw­cą Hali Koszy­ki jest fir­ma Erbud, zaś bankiem finan­su­ją­cym BGK.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.