IMGW ostrzega: uwaga na gwałtowne burze!

Burze wystę­pu­ją obec­nie na połu­dniu kra­ju i szyb­ko prze­miesz­cza­ją się na pół­noc. Miejscami są gwał­tow­ne i z opa­da­mi gra­du. Możliwe są też lokal­ne pod­to­pie­nia. O godz. 17.00 front prze­su­nie się nad Warszawę.

Fot. Tomasz Bardadin / zdjęcie nadesłane przez autora do galerii Burzowa Warszawa

Fot. Tomasz Bardadin / zdję­cie nade­sła­ne przez auto­ra do gale­rii Burzowa Warszawa

„Gwałtownych pory­wów wia­tru nie zano­to­wa­no. Linia zbież­no­ści będzie się stop­nio­wo prze­miesz­cza­ła na wschód kra­ju, a front cie­pły na pół­noc. Wraz z nimi wędru­ją burze, a ich wypad­ko­wy kie­ru­nek ruchu to pół­noc­no-wschod­ni. Miejscami moż­na spo­dzie­wać się gwał­tow­nych zja­wisk. Głównym zagro­że­niem są inten­syw­ne opa­dy desz­czu i powo­dzie bły­ska­wicz­ne, ale pory­wy wia­tru do 100 km/h tak­że mogą się lokal­nie poja­wić.” - gło­si komu­ni­kat IMGW na temat obec­nej sytuacji.

Można się jed­nak spo­dzie­wać, że już o godz. 17.00 front dotrze do sto­li­cy. Burze mają być jed­nak spo­koj­niej­sze niż ostat­nio, z chwi­lo­wym pory­wi­stym wia­trem. Do momen­tu burzy ma być gorą­co, nawet do 33 stop­ni. Opady w cza­sie wyła­do­wać będą duże i mogą powo­do­wać zala­nie piw­nic w budyn­kach do któ­rych woda może łatwo się przedostać.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.