IMGW ostrzega: uwaga na gwałtowne burze!

Burze wys­tępu­ją obec­nie na połud­niu kra­ju i szy­bko przemieszcza­ją się na północ. Miejs­ca­mi są gwał­towne i z opada­mi gradu. Możli­we są też lokalne pod­topi­enia. O godz. 17.00 front prze­sunie się nad Warsza­wę.

Fot. Tomasz Bardadin / zdjęcie nadesłane przez autora do galerii Burzowa Warszawa

Fot. Tomasz Bar­dadin / zdję­cie nadesłane przez auto­ra do galerii Bur­zowa Warsza­wa

„Gwał­townych pory­wów wia­tru nie zan­otowano. Linia zbieżnoś­ci będzie się stop­niowo przemieszcza­ła na wschód kra­ju, a front ciepły na północ. Wraz z nimi wędru­ją burze, a ich wypad­kowy kierunek ruchu to północ­no-wschod­ni. Miejs­ca­mi moż­na spodziewać się gwał­townych zjawisk. Głównym zagroże­niem są inten­sy­wne opady deszczu i powodzie błyskaw­iczne, ale pory­wy wia­tru do 100 km/h także mogą się lokalnie pojaw­ić.” - głosi komu­nikat IMGW na tem­at obec­nej sytu­acji.

Moż­na się jed­nak spodziewać, że już o godz. 17.00 front dotrze do stol­i­cy. Burze mają być jed­nak spoko­jniejsze niż ostat­nio, z chwilowym pory­wistym wia­trem. Do momen­tu burzy ma być gorą­co, nawet do 33 stop­ni. Opady w cza­sie wyład­ować będą duże i mogą powodować zalanie piwnic w budynkach do których woda może łat­wo się prze­dostać.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.