Jakość powietrza sprawdzisz na smartfonie

Główny Inspek­torat Ochrony Środowiska wydał od daw­na oczeki­waną aplikację pokazu­jącą na bieżą­co jakość powi­etrza w poszczegól­nych mias­tach. Na razie dostęp­na jest dla posi­adaczy smart­fonów z Androi­dem. Niedłu­go pojawi się też na iOS.

Fot. GIOŚ

Fot. GIOŚ

Co ważne dzię­ki geolokaliza­cji każdy będzie mógł sprawdz­ić jakość powi­etrza w okol­i­cy. Nasz smart­fon ostrzeże nas także, kiedy poziom zostanie przekroc­zony.

„Aplikac­ja Głównego Inspek­toratu Ochrony Środowiska pt. „Jakość powi­etrza w Polsce” prezen­tu­je dane bieżące o jakoś­ci powi­etrza z automaty­cznych stacji pomi­arowych funkcjonu­ją­cych w ramach Państ­wowego Mon­i­toringu Środowiska (PMŚ). Dane doty­czą aktu­al­nych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwut­lenku siar­ki (SO2), dwut­lenku azo­tu (NO2), tlenku węgla (CO), ben­zenu (C6H6) i ozonu (O3).” – czy­tamy w opisie aplikacji.

Aplikac­je moż­na już pobrać z Google Play. Jest dostęp­na za dar­mo.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.