Już dziś w Warszawie bicie rekordu Guinnessa na największej planszy Monopoly!

W niedzielę, 6 wrześ­nia, na uczest­ników fes­ti­walu „Warsza­wa jest trendy” czeka wyjątkowa atrakc­ja. Przed Pałacem Kul­tu­ry i Nau­ki zostanie rozłożona reko­r­dowo duża, przed­staw­ia­ją­ca dawną Warsza­wę, plan­sza do gry Monop­oly „Warsza­wa. 20-lecie między­wo­jenne”. Na powierzch­ni 400 m² będzie moż­na zmierzyć się w jed­nej z czterech, 30-min­u­towych roz­gry­wek Monop­oly.

Fot. R. Motyl. UM Warszawa

Fot. R. Motyl. UM Warsza­wa

- Jest nam niezwyk­le miło, że może­my stanow­ić część tak ciekawego wydarzenia, jakim jest fes­ti­w­al „Warsza­wa jest trendy”. Mamy nadzieję, że przy­go­towane przez nas atrakc­je zapewnią wszys­tkim wyjątkową zabawę! – mówi Joan­na Leit­ner, dyrek­tor mar­ketingu CEE Has­bro.

Gra będzie próbą pobi­cia Świa­towego Reko­r­du Guin­nes­sa™ na najwięk­szą plan­szę do gry! Szanse na znalezie­nie się w Księdze Reko­rdów Guin­nes­sa są ogromne, gdyż poprzed­ni ofic­jal­ny wynik to jedynie 225 m². Pró­ba rozpocznie się o godzinie 16.00. Zwycięskie drużyny każdej z gier wezmą dodatkowo udzi­ał w grze finałowej, w której do zdoby­cia będą kar­ty prezen­towe Empik o łącznej wartoś­ci 600 zł.

Orga­ni­za­torem wydarzenia jest fir­ma Has­bro, pro­du­cent gry Monop­oly. W ten sposób fir­ma prag­nie nie tylko świę­tować 80. urodziny znanej na całym świecie plan­szów­ki, lecz także podz­iękować Polakom za pomoc w osiąg­nię­ciu sukce­su, jakim jest obec­ność Warsza­wy na plan­szy glob­al­nej edy­cji gry – „Monop­oly Here&Now Edy­c­ja 2015”.

Gra Monop­oly Here&Now Edy­c­ja 2015 będzie dostęp­na w 113 kra­jach na całym świecie.

- Dwie gry, w których Warsza­wa jest bohaterką to nie tylko dobra zabawa, ale także ory­gi­nal­na pro­moc­ja naszego mias­ta. Dzię­ki jed­nej z nich Warsza­wę poz­na­ją gracze na całym świecie, dru­ga wpisu­je się w niezwyk­le pop­u­larny trend pop­u­laryza­cji Warsza­wy przed­wo­jen­nej – mówi Han­na Gronkiewicz-Waltz, Prezy­dent Warsza­wy.

- To ogrom­ny sukces dla Warsza­wy! Dzię­ki pon­ad 100 tysią­com głosów odd­anych na stolicę, nasze mias­to zajęło 6. pozy­cję w gronie 22 miast na plan­szy. Zag­waran­towało nam to miejsce na żół­tym polu, co oznacza, że Warsza­wa jest jed­ną z naj­droższych nieru­chomoś­ci w grze – doda­je Joan­na Leit­ner.

Zagraj i poz­naj Warsza­wę przed­wo­jen­ną
Monop­oly w wer­sji retro zostało stwor­zone wspól­nie z m.st. Warsza­wą. Gra jest próbą wskrzeszenia urody Warsza­wy lat 20.i 30. XX w., jest opowieś­cią o mieś­cie pełnym kon­trastów, z niezwykłą żywot­noś­cią wyko­rzys­tu­ją­cym krót­ki czas 20 lat pomiędzy woj­na­mi.

Na plan­szy zna­j­du­je się blisko 30 obiek­tów przed­staw­ia­ją­cych wybrane warsza­wskie biurow­ce, gmachy użytecznoś­ci pub­licznej, szkoły wyższe i insty­tuc­je naukowe oraz mod­ern­i­zowany w lat­ach 30. XX wieku trans­port. Środek plan­szy wypeł­nia mapa Warsza­wy z 1933 roku.

Gra­jąc w Monop­oly „Warsza­wa. 20-lecie między­wo­jenne” będzie moż­na poz­nać najsłyn­niejsze budyn­ki, jakie pow­stały właśnie wtedy w naszym mieś­cie. Na plan­szy znalazły m.in. się Pru­den­tial, Cen­tral­ny Insty­tut Wychowa­nia Fizy­cznego, Bank Gospo­darst­wa Kra­jowego, Sądy na Lesznie czy Dworzec Główny, charak­terysty­czne pom­ni­ki – Syren­ki Warsza­wskiej i Lot­ni­ka czy pop­u­larne insty­tuc­je jak – Miejs­ki Ogród Zoo­log­iczny czy kabaret Qui Pro Quo.

- Gra ta, dzię­ki wyko­rzys­ta­niu ory­gi­nal­nych fotografii z tam­tych cza­sów autorstwa mi.in Czesława Olszewskiego czy Hen­ry­ka Pod­dęb­skiego, stanowi swoisty album przed­wo­jen­nej Warsza­wy. Tworząc ją, chcieliśmy podz­iękować warsza­w­iakom za uczest­nict­wo w między­nar­o­dowym głosowa­niu, w wyniku którego stoli­ca znalazła się na glob­al­nej plan­szy Monop­oly Here&Now obok takich metropolii jak Lon­dyn, Nowy Jork czy Hong Kong – mówi Bartłomiej Siko­rs­ki, koor­dy­na­tor pro­jek­tu.

Bicie reko­r­du 6 wrześ­nia odbędzie się według rygo­rysty­cznych zasad. Spośród uczest­ników imprezy wyło­nionych zostanie dwóch ofic­jal­nych świad­ków tego wydarzenia. Zgod­nie z wymoga­mi Guin­nes­sa, pomi­ar plan­szy musi być przeprowad­zony przez pro­fesjon­al­nego geo­de­tę w towarzys­t­wie dwóch nieza­leżnych świad­ków. Dwie oso­by mają zatem szan­sę wziąć bezpośred­ni i czyn­ny udzi­ał w tym niezwyk­le ważnym momen­cie, jakim jest pró­ba ustanowienia nowego Świa­towego Reko­r­du Guin­nes­sa™.

Zabaw­ie towarzyszyć będzie również szereg atrakcji – ścian­ka fotograficz­na z ogrom­nym pio­nkiem do gry, możli­wość spotka­nia Pana Monop­oly i zro­bi­enia sobie z nim pamiątkowego zdję­cia, a także kącik dla dzieci czy liczne konkursy.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.