Już dziś w Warszawie bicie rekordu Guinnessa na największej planszy Monopoly!

W nie­dzie­lę, 6 wrze­śnia, na uczest­ni­ków festi­wa­lu „Warszawa jest tren­dy” cze­ka wyjąt­ko­wa atrak­cja. Przed Pałacem Kultury i Nauki zosta­nie roz­ło­żo­na rekor­do­wo duża, przed­sta­wia­ją­ca daw­ną Warszawę, plan­sza do gry Monopoly „Warszawa. 20-lecie mię­dzy­wo­jen­ne”. Na powierzch­ni 400 m² będzie moż­na zmie­rzyć się w jed­nej z czte­rech, 30-minu­to­wych roz­gry­wek Monopoly.

Fot. R. Motyl. UM Warszawa

Fot. R. Motyl. UM Warszawa

- Jest nam nie­zwy­kle miło, że może­my sta­no­wić część tak cie­ka­we­go wyda­rze­nia, jakim jest festi­wal „Warszawa jest tren­dy”. Mamy nadzie­ję, że przy­go­to­wa­ne przez nas atrak­cje zapew­nią wszyst­kim wyjąt­ko­wą zaba­wę! – mówi Joanna Leitner, dyrek­tor mar­ke­tin­gu CEE Hasbro.

Gra będzie pró­bą pobi­cia Światowego Rekordu Guinnessa™ na naj­więk­szą plan­szę do gry! Szanse na zna­le­zie­nie się w Księdze Rekordów Guinnessa są ogrom­ne, gdyż poprzed­ni ofi­cjal­ny wynik to jedy­nie 225 m². Próba roz­pocz­nie się o godzi­nie 16.00. Zwycięskie dru­ży­ny każ­dej z gier wezmą dodat­ko­wo udział w grze fina­ło­wej, w któ­rej do zdo­by­cia będą kar­ty pre­zen­to­we Empik o łącz­nej war­to­ści 600 zł.

Organizatorem wyda­rze­nia jest fir­ma Hasbro, pro­du­cent gry Monopoly. W ten spo­sób fir­ma pra­gnie nie tyl­ko świę­to­wać 80. uro­dzi­ny zna­nej na całym świe­cie plan­szów­ki, lecz tak­że podzię­ko­wać Polakom za pomoc w osią­gnię­ciu suk­ce­su, jakim jest obec­ność Warszawy na plan­szy glo­bal­nej edy­cji gry – „Monopoly Here&Now Edycja 2015”.

Gra Monopoly Here&Now Edycja 2015 będzie dostęp­na w 113 kra­jach na całym świecie.

- Dwie gry, w któ­rych Warszawa jest boha­ter­ką to nie tyl­ko dobra zaba­wa, ale tak­że ory­gi­nal­na pro­mo­cja nasze­go mia­sta. Dzięki jed­nej z nich Warszawę pozna­ją gra­cze na całym świe­cie, dru­ga wpi­su­je się w nie­zwy­kle popu­lar­ny trend popu­la­ry­za­cji Warszawy przed­wo­jen­nej – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

- To ogrom­ny suk­ces dla Warszawy! Dzięki ponad 100 tysiąc­om gło­sów odda­nych na sto­li­cę, nasze mia­sto zaję­ło 6. pozy­cję w gro­nie 22 miast na plan­szy. Zagwarantowało nam to miej­sce na żół­tym polu, co ozna­cza, że Warszawa jest jed­ną z naj­droż­szych nie­ru­cho­mo­ści w grze – doda­je Joanna Leitner.

Zagraj i poznaj Warszawę przedwojenną

Monopoly w wer­sji retro zosta­ło stwo­rzo­ne wspól­nie z m.st. Warszawą. Gra jest pró­bą wskrze­sze­nia uro­dy Warszawy lat 20.i 30. XX w., jest opo­wie­ścią o mie­ście peł­nym kon­tra­stów, z nie­zwy­kłą żywot­no­ścią wyko­rzy­stu­ją­cym krót­ki czas 20 lat pomię­dzy wojnami.

Na plan­szy znaj­du­je się bli­sko 30 obiek­tów przed­sta­wia­ją­cych wybra­ne war­szaw­skie biu­row­ce, gma­chy uży­tecz­no­ści publicz­nej, szko­ły wyż­sze i insty­tu­cje nauko­we oraz moder­ni­zo­wa­ny w latach 30. XX wie­ku trans­port. Środek plan­szy wypeł­nia mapa Warszawy z 1933 roku.

Grając w Monopoly „Warszawa. 20-lecie mię­dzy­wo­jen­ne” będzie moż­na poznać naj­słyn­niej­sze budyn­ki, jakie powsta­ły wła­śnie wte­dy w naszym mie­ście. Na plan­szy zna­la­zły m.in. się Prudential, Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, Bank Gospodarstwa Krajowego, Sądy na Lesznie czy Dworzec Główny, cha­rak­te­ry­stycz­ne pomni­ki – Syrenki Warszawskiej i Lotnika czy popu­lar­ne insty­tu­cje jak – Miejski Ogród Zoologiczny czy kaba­ret Qui Pro Quo.

- Gra ta, dzię­ki wyko­rzy­sta­niu ory­gi­nal­nych foto­gra­fii z tam­tych cza­sów autor­stwa mi.in Czesława Olszewskiego czy Henryka Poddębskiego, sta­no­wi swo­isty album przed­wo­jen­nej Warszawy. Tworząc ją, chcie­li­śmy podzię­ko­wać war­sza­wia­kom za uczest­nic­two w mię­dzy­na­ro­do­wym gło­so­wa­niu, w wyni­ku któ­re­go sto­li­ca zna­la­zła się na glo­bal­nej plan­szy Monopoly Here&Now obok takich metro­po­lii jak Londyn, Nowy Jork czy Hong Kong – mówi Bartłomiej Sikorski, koor­dy­na­tor projektu.

Bicie rekor­du 6 wrze­śnia odbę­dzie się według rygo­ry­stycz­nych zasad. Spośród uczest­ni­ków impre­zy wyło­nio­nych zosta­nie dwóch ofi­cjal­nych świad­ków tego wyda­rze­nia. Zgodnie z wymo­ga­mi Guinnessa, pomiar plan­szy musi być prze­pro­wa­dzo­ny przez pro­fe­sjo­nal­ne­go geo­de­tę w towa­rzy­stwie dwóch nie­za­leż­nych świad­ków. Dwie oso­by mają zatem szan­sę wziąć bez­po­śred­ni i czyn­ny udział w tym nie­zwy­kle waż­nym momen­cie, jakim jest pró­ba usta­no­wie­nia nowe­go Światowego Rekordu Guinnessa™.

Zabawie towa­rzy­szyć będzie rów­nież sze­reg atrak­cji – ścian­ka foto­gra­ficz­na z ogrom­nym pion­kiem do gry, moż­li­wość spo­tka­nia Pana Monopoly i zro­bie­nia sobie z nim pamiąt­ko­we­go zdję­cia, a tak­że kącik dla dzie­ci czy licz­ne konkursy.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.