Już niedługo temperatura przekroczy 30 stopni. Zobaczcie prognozę!

To miał być naj­zim­niej­szy maj w histo­rii, ale jak się oka­zu­je nie będzie tak źle. Za kil­ka dni do Polski napły­nie cie­płe powie­trze, a wraz z nim upały.

Fot. wxcharts.eu

Zmiany kli­ma­tu postę­pu­ją, co widać na pierw­szy rzut oka. Od kil­ku lat dostrze­ga­my brak wyraź­nej gra­ni­cy mię­dzy zimą, a latem. Jednego dnia pada śnieg, a dru­gie­go tem­pe­ra­tu­ra prze­kra­cza 15 stop­ni Celsjusza. Teraz będzie podobnie.

Jeszcze nie­daw­no, 10 maja narze­ka­li­śmy na prze­lot­ne, poran­ne opa­dy śnie­gu. Następnego dnia tem­pe­ra­tu­ra wzro­sła do 15 stop­ni, by za dwa i trzy dni wzro­snąć jesz­cze bar­dziej do 20 i 22 stop­ni Celsjusza. Za tydzień nato­miast, 21 maja napły­nie do Polski fala upa­łów, co opi­su­je fan­pa­ge Info Meteo Warszawa.

„Jeszcze nie­daw­no więk­szość z nas narze­ka­ła na zim­ną i desz­czo­wą aurę, a już nie­ba­wem znaj­dą się tacy, któ­rzy będą narze­kać na upa­ły. Tak tak, wszyst­ko wska­zu­je na to, że już za kil­ka dni do Polski popły­nie fala gorą­ce­go powie­trza zwrot­ni­ko­we­go z połu­dnia Europy. Odpowiedzialny za to będzie spe­cy­ficz­ny układ ośrod­ków barycz­nych z potęż­nym wyżem z cen­trum nad Ukrainą włącz­nie. Nie moż­na wyklu­czyć, że w przy­szły week­end poja­wią się miej­sca gdzie słup­ki rtę­ci będą prze­kra­czać 30°C”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.