Już niedługo temperatura przekroczy 30 stopni. Zobaczcie prognozę!

To miał być najz­imniejszy maj w his­torii, ale jak się okazu­je nie będzie tak źle. Za kil­ka dni do Pol­s­ki napłynie ciepłe powi­etrze, a wraz z nim upały.

Fot. wxcharts.eu
Zmi­any kli­matu postępu­ją, co widać na pier­wszy rzut oka. Od kilku lat dostrzegamy brak wyraźnej grani­cy między zimą, a latem. Jed­nego dnia pada śnieg, a drugiego tem­per­atu­ra przekracza 15 stop­ni Cel­sjusza. Ter­az będzie podob­nie.

Jeszcze niedawno, 10 maja narzekaliśmy na przelotne, poranne opady śniegu. Następ­nego dnia tem­per­atu­ra wzrosła do 15 stop­ni, by za dwa i trzy dni wzros­nąć jeszcze bardziej do 20 i 22 stop­ni Cel­sjusza. Za tydzień nato­mi­ast, 21 maja napłynie do Pol­s­ki fala upałów, co opisu­je fan­page Info Meteo Warsza­wa.

„Jeszcze niedawno więk­szość z nas narzekała na zim­ną i deszc­zową aurę, a już niebawem zna­jdą się tacy, którzy będą narzekać na upały. Tak tak, wszys­tko wskazu­je na to, że już za kil­ka dni do Pol­s­ki popłynie fala gorącego powi­etrza zwrot­nikowego z połud­nia Europy. Odpowiedzial­ny za to będzie specy­ficzny układ ośrod­ków barycznych z potężnym wyżem z cen­trum nad Ukrainą włącznie. Nie moż­na wyk­luczyć, że w przyszły week­end pojaw­ią się miejs­ca gdzie słup­ki rtę­ci będą przekraczać 30°C”.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.