Kryminalni poszukują Czeczeńca ściganego listem gończym

Polic­jan­ci z Wydzi­ału Krymi­nal­nego Komendy Rejonowej Policji Warsza­wa VI poszuku­ją 49-let­niego oby­wa­tela Rosji, nar­o­dowoś­ci czeczeńskiej – Alk­hazur Dikiev, s. Ali, Hurzhan, ur. 14.04.1967 r. Mężczyz­na jest ści­gany lis­tem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Woło­minie.

Fot. KSP

Fot. KSP

Krymi­nal­ni z Pra­gi Północ poszuku­ją 49-let­niego oby­wa­tela Rosji, nar­o­dowoś­ci czeczeńskiej – Alk­hazu­ra Dikiev, s. Ali, Kurzhan, ur. 14.04.1967 roku.
Znak szczegól­ny: Ubytek pal­ca wskazu­jącego lewej dłoni.

Funkcjonar­iusze zwraca­ją się z prośbą do wszys­t­kich, którzy zna­ją miejsce poby­tu poszuki­wanego o kon­takt z dyżurnym Komendy Rejonowej Policji Warsza­wa VI pod numerem tele­fonu 22 603−75−55, 22 603−84−10, 22 603−82−26, 112, 997 lub z najbliższą jed­nos­tką Policji.

Infor­ma­c­je moż­na także przekazy­wać za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej na adres: oficer.​prasowy.​krp6​@​ksp.​policja.​gov.​pl

Polic­jan­ci jed­nocześnie zapew­ni­a­ją o utrzy­ma­niu tajem­ni­cy, co do oso­by infor­mu­jącej ( art. 280 § 2 kpk ).

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.