Kryminalni poszukują Czeczeńca ściganego listem gończym

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI poszu­ku­ją 49-let­nie­go oby­wa­te­la Rosji, naro­do­wo­ści cze­czeń­skiej – Alkhazur Dikiev, s. Ali, Hurzhan, ur. 14.04.1967 r. Mężczyzna jest ści­ga­ny listem goń­czym wyda­nym przez Sąd Rejonowy w Wołominie.

Fot. KSP

Fot. KSP

Kryminalni z Pragi Północ poszu­ku­ją 49-let­nie­go oby­wa­te­la Rosji, naro­do­wo­ści cze­czeń­skiej – Alkhazura Dikiev, s. Ali, Kurzhan, ur. 14.04.1967 roku.

Znak szcze­gól­ny: Ubytek pal­ca wska­zu­ją­ce­go lewej dłoni.

Funkcjonariusze zwra­ca­ją się z proś­bą do wszyst­kich, któ­rzy zna­ją miej­sce poby­tu poszu­ki­wa­ne­go o kon­takt z dyżur­nym Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI pod nume­rem tele­fo­nu 22 603−75−55, 22 603−84−10, 22 603−82−26, 112, 997 lub z naj­bliż­szą jed­nost­ką Policji.

Informacje moż­na tak­że prze­ka­zy­wać za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: oficer.​prasowy.​krp6​@​ksp.​policja.​gov.​pl

Policjanci jed­no­cze­śnie zapew­nia­ją o utrzy­ma­niu tajem­ni­cy, co do oso­by infor­mu­ją­cej ( art. 280 § 2 kpk ).

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.