Kukiz mocno o Komorowskim: „Słowa Pana Prezydenta o jow to ściema, granie na czas i lep”

Fot. Paweł Kukiz / Facebook

Fot. Paweł Kukiz / Facebook

Paweł Kukiz opu­bli­ko­wał wła­śnie infor­ma­cję odno­śnie pro­po­zy­cji refe­ren­dum o jed­no­man­da­to­wych okrę­gach wybor­czych zgło­szo­ną przez pre­zy­den­ta Bronisława Komorowskiego:

„Za grosz nie ufam zawo­do­wym poli­ty­kom. Teraz czy­tam, że pre­zy­dent Komorowski od zawsze jest zwo­len­ni­kiem JOW-ów 🙂 … Śmiech 🙂 … Wkrótce opu­bli­ku­je nasze pety­cje do pre­zy­den­ta. Jakos wów­czas nie był zmia­ną ordy­na­cji wybor­czej szcze­gól­nie zainteresowany.
Nie wierz­cie w te refe­ren­da. To ście­ma i gra­nie na czas. Lep. W cią­gu 2–3 dni zamiesz­czę parę postów i krok po kro­ku wytłu­ma­czę Wam jak oni mając cał­ko­wi­tą świa­do­mość ZEROWEGO wpły­wu refe­ren­dum na zmia­nę ordy­na­cji mani­pu­lu­ją naszy­mi emocjami.”

Wygląda na to, że Paweł Kukiz ma w rękach moc­ne dowo­dy na to, że sło­wa obec­ne­go pre­zy­den­ta są, brzyd­ko mówiąc, kieł­ba­są wyborczą.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.