Lodowiska, górka lodowa, curling, strefy chilloutu, skatepark i bumper cars. Rusza Zimowy Narodowy

Przez 120 naj­bliż­szych dni, 13 roku, od 5 listo­pa­da do 5 mar­ca, będzie dzia­ła­ło naj­więk­sze w Polsce Zimowe Miasteczko. Płyta PGE Narodowego zamie­ni­ła się w magicz­ną, zimo­wą sce­ne­rię do aktyw­ne­go wypo­czyn­ku. Lodowiska, gór­ka lodo­wa, cur­ling, stre­fy chil­lo­utu, ska­te­park i tego­rocz­na nowość – bum­per cars, cze­ka­ją na gości Zimowego Narodowego.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Zimowy Narodowy już od kil­ku sezo­nów odcza­ro­wu­je zimę i przy­cią­ga tłu­my gości. W ubie­głym roku z atrak­cji Zimowego Miasteczka sko­rzy­sta­ło ponad pół milio­na gości! W tym roku orga­ni­za­tor, agen­cja Testa Communications, po raz kolej­ny zapra­sza do sko­rzy­sta­nia z boga­tej ofer­ty Zimowego Narodowego.

Zimowy Narodowy to ponad 5000 metrów kwa­dra­to­wych lodu. Na pły­cie PGE Narodowego powsta­ły 3 lodo­wi­ska, w tym jed­no połą­czo­ne ścież­ką lodo­wą oraz gór­ka lodo­wa, gdzie wprost z try­bun, z wyso­ko­ści 11 metrów, moż­na poczuć smak adre­na­li­ny i zje­chać na pon­to­nach. Osoby, któ­re szu­ka­ją pomy­słu na super zaba­wę w gro­nie zna­jo­mych, mogą spró­bo­wać swo­ich sił na torze do cur­lin­gu. Pod okiem doświad­czo­nych instruk­to­rów z Polskiej Federacji Klubów Curlingowych będzie moż­na „wypu­ścić kamień i nauczyć się zamia­ta­nia”. Warto wypró­bo­wać i posza­leć na tego­rocz­nej nowo­ści, „wiru­ją­cych samo­cho­dzi­kach” bum­per cars. Wystarczy wsiąść na kolo­ro­we pon­to­ny, zapiąć pasy i oddać się chwi­lom bez­tro­skie­go szaleństwa.

„Chcemy, aby Zimowy Narodowy był miej­scem aktyw­ne­go wypo­czyn­ku zimą, roz­wi­ja­nia pasji spor­to­wych, ale przede wszyst­kim, żeby wywo­ły­wał pozy­tyw­ne emo­cje i pozo­sta­wiał u naszych gości miłe wspo­mnie­nia z cza­su spę­dzo­ne­go z naj­bliż­szy­mi. Planując tego­rocz­ną edy­cję, sta­ra­li­śmy się, aby Zimowe Miasteczko było jak naj­bar­dziej magicz­ne i zaska­ku­ją­ce. Stąd mię­dzy inny­mi pomysł na bum­per car­sy. Oczywiście nie zabrak­nie ulu­bio­nych aktyw­no­ści naszych gości, czy­li „Poranków dla dzie­ci z Kinder Pingui”, czy naj­lep­szej impre­zy na łyż­wach „Disco Lodowisko z 4FUN.TV” – mówi Katarzyna Ziemska, CEO Testa Communications, orga­ni­za­tor Zimowego Narodowego.

„Poranki dla dzie­ci z Kinder Pingui” to połą­cze­nie roz­ryw­ki z nauką jaz­dy na łyż­wach. W sobot­nie i nie­dziel­ne poran­ki, na małym lodo­wi­sku B, przy dzie­cię­cej muzy­ce odby­wa­ją się zaję­cia dla dzie­ci pro­wa­dzo­ne przez Renatę Aleksander i instruk­to­rów ze szkół­ki „Ice&Fun”. Z kolei w każ­dy piąt­ko­wy i sobot­ni wie­czór, na ostat­nim slo­cie na lodo­wi­sku A, są sza­lo­ne impre­zy na łyż­wach dla star­szych gości Zimowego Miasteczka. „Disco Lodowisko z 4FUN.TV” to naj­now­sza muzy­ka klu­bo­wa i disco, ani­ma­cje i konkursy.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

W tym roku Zimowy Narodowy przy­go­to­wał rów­nież dwa wyjąt­ko­we miej­sca, w któ­rych moż­na odpo­cząć i roz­grzać się. Do naj­cie­plej­szej stre­fy chil­lo­ut zapra­sza Factory Annopol. To wła­śnie tutaj, przy magicz­nym, świą­tecz­nym wystro­ju moż­na zre­ge­ne­ro­wać się przed dal­szą jaz­dą na łyż­wach i sza­lo­ny­mi zjaz­da­mi z gór­ki lodowej.

Na pły­cie Zimowego Narodowego znaj­du­je się rów­nież stre­fa „food zone”. W kil­ku świą­tecz­nie ozdo­bio­nych dom­kach moż­na kupić coś pysz­ne­go do zje­dze­nia i cie­płe napo­je do picia. W tym roku, już w grud­niu, na pły­cie Zimowego Narodowego, powsta­nie rów­nież spe­cjal­na świą­tecz­na stre­fa Wedla.

Zimowy Narodowy to nie tyl­ko łyż­wy, ale rów­nież naj­więk­szy w Warszawie kry­ty Skatepark Zimowego Narodowego, któ­ry znaj­du­je się na par­kin­gu pod­ziem­nym na -4. Oprócz jaz­dy na rol­kach, desko­rol­kach, czy long­bo­ar­dach, part­ne­rzy ska­te­par­ku: Board4Kids, GoSKATE, I Love Rolki, Longboardmania, Rollschool, California Skateshop, IDOSK8, HashBMX przy­go­to­wa­li boga­ty pro­gram atrak­cji i warsz­ta­tów dla dzie­ci i doro­słych. To wła­śnie tutaj moż­na roz­po­cząć naukę lub roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści m.in.: w jeź­dzie na rol­kach, desko­rol­kach, łyż­wo­rol­kach, hulaj­no­gach, long­bo­ar­dach oraz rowe­rach typu BMX. Mini ram­py, roz­bu­do­wa­ne fun­bo­xy i porę­cze oraz wie­le innych prze­szkód, m.in. fir­my Techramps, są dosto­so­wa­ne dla osób o róż­nym stop­niu zaawan­so­wa­nia. Przeszkody są uży­tecz­ne zarów­no dla rol­ka­rzy, desko­rol­kow­ców, long­bo­ar­dzi­stów, rowe­rzy­stów oraz osób jeż­dżą­cych na hulajnogach.

Zimowy Narodowy rusza 5 listo­pa­da i potrwa do 5 mar­ca 2017 roku.
Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Godziny otwar­cia
Poniedziałek-Czwartek 15.00−23.00
Piątek 15.00−00.45
Sobota i Niedziela 9.00−00.00
Ceny bile­tów
Na lodo­wi­sko: nor­mal­ne od 13 zł, ulgo­we od 10 zł
Górka lodo­wa: od 5 zł
Wejście na pły­tę: 5 zł
Curling: 25 zł bilet nor­mal­ny, 20 zł bilet ulgowy
Skatepark Zimowy Narodowy: 7 zł
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.