Lodowiska, górka lodowa, curling, strefy chilloutu, skatepark i bumper cars. Rusza Zimowy Narodowy

Przez 120 najbliższych dni, 13 roku, od 5 listopa­da do 5 mar­ca, będzie dzi­ałało najwięk­sze w Polsce Zimowe Miasteczko. Pły­ta PGE Nar­o­dowego zamieniła się w mag­iczną, zimową scener­ię do akty­wnego wypoczynku. Lodowiska, gór­ka lodowa, curl­ing, stre­fy chill­outu, skatepark i tegorocz­na nowość – bumper cars, czeka­ją na goś­ci Zimowego Nar­o­dowego.


Fot. Materiały prasowe

Fot. Mate­ri­ały pra­sowe

Zimowy Nar­o­dowy już od kilku sezonów odczarowu­je zimę i przy­cią­ga tłumy goś­ci. W ubiegłym roku z atrakcji Zimowego Miastecz­ka sko­rzys­tało pon­ad pół mil­iona goś­ci! W tym roku orga­ni­za­tor, agenc­ja Tes­ta Com­mu­ni­ca­tions, po raz kole­jny zaprasza do sko­rzys­ta­nia z bogatej ofer­ty Zimowego Nar­o­dowego.

Zimowy Nar­o­dowy to pon­ad 5000 metrów kwadra­towych lodu. Na pły­cie PGE Nar­o­dowego pow­stały 3 lodowiska, w tym jed­no połąc­zone ścieżką lodową oraz gór­ka lodowa, gdzie wprost z try­bun, z wysokoś­ci 11 metrów, moż­na poczuć smak adren­a­liny i zjechać na pon­tonach. Oso­by, które szuka­ją pomysłu na super zabawę w gronie zna­jomych, mogą spróbować swoich sił na torze do curlin­gu. Pod okiem doświad­c­zonych instruk­torów z Pol­skiej Fed­er­acji Klubów Curlin­gowych będzie moż­na „wypuś­cić kamień i nauczyć się zami­ata­nia”. Warto wypróbować i posza­leć na tegorocznej nowoś­ci, „wiru­ją­cych samo­chodzikach” bumper cars. Wystar­czy wsiąść na kolorowe pontony, zapiąć pasy i odd­ać się chwilom beztroskiego sza­leńst­wa.

„Chce­my, aby Zimowy Nar­o­dowy był miejscem akty­wnego wypoczynku zimą, rozwi­ja­nia pasji sportowych, ale przede wszys­tkim, żeby wywoły­wał pozy­ty­wne emoc­je i pozostaw­iał u naszych goś­ci miłe wspom­nienia z cza­su spęd­zonego z najbliższy­mi. Planu­jąc tegoroczną edy­cję, staral­iśmy się, aby Zimowe Miasteczko było jak najbardziej mag­iczne i zaskaku­jące. Stąd między inny­mi pomysł na bumper carsy. Oczy­wiś­cie nie zabraknie ulu­bionych akty­wnoś­ci naszych goś­ci, czyli „Poranków dla dzieci z Kinder Pin­gui”, czy najlep­szej imprezy na łyżwach „Dis­co Lodowisko z 4FUN.TV” – mówi Katarzy­na Ziem­s­ka, CEO Tes­ta Com­mu­ni­ca­tions, orga­ni­za­tor Zimowego Nar­o­dowego.

„Poran­ki dla dzieci z Kinder Pin­gui” to połącze­nie rozry­w­ki z nauką jazdy na łyżwach. W sobot­nie i niedzielne poran­ki, na małym lodowisku B, przy dziecięcej muzyce odby­wa­ją się zaję­cia dla dzieci prowad­zone przez Renatę Alek­sander i instruk­torów ze szkół­ki „Ice&Fun”. Z kolei w każdy piątkowy i sobot­ni wieczór, na ostat­nim slocie na lodowisku A, są sza­lone imprezy na łyżwach dla starszych goś­ci Zimowego Miastecz­ka. „Dis­co Lodowisko z 4FUN.TV” to najnowsza muzy­ka klubowa i dis­co, ani­mac­je i konkursy.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Mate­ri­ały pra­sowe

W tym roku Zimowy Nar­o­dowy przy­go­tował również dwa wyjątkowe miejs­ca, w których moż­na odpocząć i roz­grzać się. Do naj­cieple­jszej stre­fy chill­out zaprasza Fac­to­ry Annopol. To właśnie tutaj, przy mag­icznym, świątecznym wys­tro­ju moż­na zre­gen­erować się przed dal­szą jazdą na łyżwach i sza­lony­mi zjaz­da­mi z gór­ki lodowej.

Na pły­cie Zimowego Nar­o­dowego zna­j­du­je się również stre­fa „food zone”. W kilku świątecznie ozdo­bionych domkach moż­na kupić coś pysznego do zjedzenia i ciepłe napo­je do picia. W tym roku, już w grud­niu, na pły­cie Zimowego Nar­o­dowego, pow­stanie również spec­jal­na świątecz­na stre­fa Wed­la.

Zimowy Nar­o­dowy to nie tylko łyżwy, ale również najwięk­szy w Warsza­w­ie kry­ty Skatepark Zimowego Nar­o­dowego, który zna­j­du­je się na parkingu podziem­nym na -4. Oprócz jazdy na rolkach, desko­rolkach, czy long­boar­d­ach, part­nerzy skateparku: Board­4Kids, GoSKATE, I Love Rol­ki, Long­board­ma­nia, Rollschool, Cal­i­for­nia Skateshop, IDOSK8, HashB­MX przy­go­towali bogaty pro­gram atrakcji i warsz­tatów dla dzieci i dorosłych. To właśnie tutaj moż­na rozpocząć naukę lub rozwi­jać swo­je umiejęt­noś­ci m.in.: w jeździe na rolkach, desko­rolkach, łyż­worolkach, hula­jno­gach, long­boar­d­ach oraz row­er­ach typu BMX. Mini rampy, rozbu­dowane fun­boxy i poręcze oraz wiele innych przeszkód, m.in. firmy Techramps, są dos­tosowane dla osób o różnym stop­niu zaawan­sowa­nia. Przeszkody są użyteczne zarówno dla rolka­rzy, desko­rolkow­ców, long­board­zistów, row­erzys­tów oraz osób jeżdżą­cych na hula­jno­gach.

Zimowy Nar­o­dowy rusza 5 listopa­da i potr­wa do 5 mar­ca 2017 roku.
Fot. Materiały prasowe

Fot. Mate­ri­ały pra­sowe

Godziny otwar­cia
Poniedzi­ałek-Czwartek 15.00−23.00
Piątek 15.00−00.45
Sob­o­ta i Niedziela 9.00−00.00
Ceny biletów
Na lodowisko: nor­malne od 13 zł, ulgo­we od 10 zł
Gór­ka lodowa: od 5 zł
Wejś­cie na płytę: 5 zł
Curl­ing: 25 zł bilet nor­mal­ny, 20 zł bilet ulgo­wy
Skatepark Zimowy Nar­o­dowy: 7 zł

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.