Manifestacje i przepychanki przed Sejmem. „Precz z komuną!”

Przed Sejmem zebra­li się prze­ciw­ni­cy i zwo­len­ni­cy zmian, któ­re wpro­wa­dził rząd w Trybunale Konstytucyjnym. W mani­fe­sta­cji uczest­ni­czy kil­ka­set osób, któ­re skan­du­ją hasła i pre­zen­tu­ją transparenty.

Fot. Barbara Nowacka / Facebook

Fot. Barbara Nowacka / Facebook

Zwolennicy skan­du­ją hasła: „Precz z komu­ną” oraz „Zamachowcy”. Hasło prze­ciw­ni­ków to nato­miast „Ręce precz od try­bu­na­łu” i takie też trans­pa­ren­ty ze sobą przy­nie­śli. Druga gru­pa jest znacz­nie licz­niej­sza i liczy oko­ło 500 osób. Wspierana jest przez par­tię „Razem” i lewi­co­wych poli­ty­ków, w tym Barbarę Nowacką. Według poli­cji doszło do prze­py­cha­nek, ale nie było to nic poważ­ne­go i nie wyma­ga­ło więk­szej interwencji.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.