Mazowsze: Zaginął… lis polarny! Nie poradzi sobie w dziczy!

Zaginął Lis Lisek Polarny w oko­li­cach Płocka w woje­wódz­twie Mazowieckim. Samiczka zagi­nę­ła 10 lip­ca w Grabinie k/Płocka samicz­ka lisa polar­ne­go. Miała na sobie czer­wo­ną uprząż i obro­żę (uprząż mogła zrzu­cić przez ten czas).

Fot. Fundacja Futrzaki

Fot. Fundacja Futrzaki

Osoby, któ­re widzia­ły ją gdzieś na połu­dnie od Płocka, pro­szo­ne są o kon­takt tele­fo­nicz­ny. Prawdopodobnie znaj­du­je się ona gdzieś w oko­li­cach Grabiny/Ciechomic/Gór.

Lisiczka nie boi się zbyt­nio ludzi, ale uni­ka pod­cho­dze­nia na mniej niż kil­ka metrów do nie­zna­jo­mych. Jest zwie­rzę­ciem domo­wym, dla­te­go raczej nie pora­dzi sobie w dzi­czy i zacznie z cza­sem pod­cho­dzić do gospo­darstw w poszu­ki­wa­niu jedzenia.

Dla oso­by, któ­ra ją znajdzie/złapie i odda wła­ści­cie­lom nagro­da: 500zł + zwrot ewen­tu­al­nych kosz­tów opie­ki weterynarza.

Lis był w tym roku szcze­pio­ny na więk­szość cho­rób, rów­nież na wście­kli­znę, więc pro­szę się nie bać, jeśli zacznie podchodzić.660 190 006

W tej chwi­li jest po zmia­nie futra, dla­te­go jest ciem­niej­sza niż na zdjęciach.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.