Mięso zarażone włośnicą trafiło do warszawskich restauracji!

38-let­ni mieszkaniec Rado­mia przyniósł prób­ki mięsa dzi­ka do sanepidu i poprosił inspek­torów o zbadanie. Jed­nak nie czeka­jąc na wynik bada­nia mię­so sprzedał. Mię­so trafiło do warsza­ws­kich restau­racji. Okaza­ło się jed­nak, że jest zakażone włośnicą!

Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

Polic­jan­ci z Komis­ariatu II otrzy­mali zgłosze­nie z Powia­towego Inspek­toratu Wetery­narii w Radomiu doty­czące mięsa zakażonego włośnicą. 38-let­ni mieszkaniec Rado­mia przyniósł prób­ki mięsa dzi­ka do sanepidu i poprosił inspek­torów o zbadanie. Jed­nak okaza­ło się, że nie czeka­jąc na wynik bada­nia dziczyznę zarażoną włośnicą sprzedał. Wprowadz­ił do obro­tu około 1000 kg takiego mięsa najpraw­dopodob­niej restau­ra­torom w Warsza­w­ie i jej okoli­cach. Funkcjonar­iusze zatrzy­mali 38-let­niego mężczyznę i prowadzą w tej spraw­ie postępowanie. – infor­mu­je radom­s­ka polic­ja
Funkcjonar­iusze ostrze­ga­ją, aby nie kupować i nie spoży­wać dziczyzny niewiadomego pochodzenia. Wszys­tkie oso­by, które mogą pomóc w wyjaśnie­niu tej sprawy prosimy o kon­takt z polic­jan­ta­mi z KP II przy uli­cy Radom­skiego oso­biś­cie lub tele­fon­icznie nr tel. 48 345 33 11 i 997, a także z Powia­towym Inspek­toratem Wetery­narii w Radomiu ul. Warzy­w­na 20.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.