Mięso zarażone włośnicą trafiło do warszawskich restauracji!

38-let­ni miesz­ka­niec Radomia przy­niósł prób­ki mię­sa dzi­ka do sane­pi­du i popro­sił inspek­to­rów o zba­da­nie. Jednak nie cze­ka­jąc na wynik bada­nia mię­so sprze­dał. Mięso tra­fi­ło do war­szaw­skich restau­ra­cji. Okazało się jed­nak, że jest zaka­żo­ne włośnicą!

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Policjanci z Komisariatu II otrzy­ma­li zgło­sze­nie z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomiu doty­czą­ce mię­sa zaka­żo­ne­go wło­śni­cą. 38-let­ni miesz­ka­niec Radomia przy­niósł prób­ki mię­sa dzi­ka do sane­pi­du i popro­sił inspek­to­rów o zba­da­nie. Jednak oka­za­ło się, że nie cze­ka­jąc na wynik bada­nia dzi­czy­znę zara­żo­ną wło­śni­cą sprze­dał. Wprowadził do obro­tu oko­ło 1000 kg takie­go mię­sa naj­praw­do­po­dob­niej restau­ra­to­rom w Warszawie i jej oko­li­cach. Funkcjonariusze zatrzy­ma­li 38-let­nie­go męż­czy­znę i pro­wa­dzą w tej spra­wie postę­po­wa­nie. – infor­mu­je radom­ska policja

Funkcjonariusze ostrze­ga­ją, aby nie kupo­wać i nie spo­ży­wać dzi­czy­zny nie­wia­do­me­go pocho­dze­nia. Wszystkie oso­by, któ­re mogą pomóc w wyja­śnie­niu tej spra­wy pro­si­my o kon­takt z poli­cjan­ta­mi z KP II przy uli­cy Radomskiego oso­bi­ście lub tele­fo­nicz­nie nr tel. 48 345 33 11 i 997, a tak­że z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radomiu ul. Warzywna 20.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.