Mistrzowie złoczyńców: sprzedawali wypożyczone odkurzacze. Wypożyczali je na dowód

Z usta­leń moko­tow­skich poli­cjan­tów wyni­ka, że dwaj zna­jo­mi wpa­dli na pomysł zarob­ko­wa­nia na sprze­da­ży wypo­ży­czo­ne­go sprzę­tu. Na swo­je dowo­dy oso­bi­ste pobie­ra­li na wyna­jem odku­rza­cze pio­rą­ce, war­te kil­ka tysię­cy zło­tych i wysta­wia­li je na sprze­daż na aukcjach inter­ne­to­wych za zde­cy­do­wa­nie niż­szą cenę.

Mokotowscy poli­cjan­ci z wydzia­łu d/w z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko mie­niu usta­li­li, że 21-let­ni Marcin Z. i o dwa lata star­szy Cezary K. mogli zro­bić sobie źró­dło docho­du ze sprze­da­ży na aukcjach inter­ne­to­wych cudze­go sprzę­tu. Pracując nad spra­wą kry­mi­nal­ni dowie­dzie­li się, że obaj męż­czyź­ni odwie­dza­li war­szaw­skie fir­my świad­czą­ce usłu­gi wypo­ży­cza­nia odku­rza­czy pio­rą­cych i na wła­sne dowo­dy oso­bi­ste pobie­ra­li sprzęt wart kil­ka tysię­cy złotych.

Następnie w inter­ne­cie umiesz­cza­li ofer­ty sprze­da­ży wypo­ży­czo­ne­go sprzę­tu za oka­zyj­ne ceny, od 1000 do 1500 zło­tych za sztu­kę. Takim spo­so­bem od stycz­nia do maja br. praw­do­po­dob­nie mogli sprze­dać trzy urządzenia.

Funkcjonariusze usta­li­li, że obaj męż­czyź­ni mogą prze­by­wać na tere­nie Piaseczna pod Warszawą. Pierwszego dnia zatrzy­ma­li 21–latka i odzy­ska­li jeden z odku­rza­czy. Marcin Z. tra­fił do poli­cyj­ne­go aresz­tu. Kolejnego dnia dołą­czył do nie­go 23-let­ni wspólnik.

Obaj męż­czyź­ni przy­zna­li się do prze­stępstw przy­własz­cze­nia. Prokurator zasto­so­wał wobec nich dozo­ry policyjne.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.