Mistrzowie złoczyńców: sprzedawali wypożyczone odkurzacze. Wypożyczali je na dowód

Z ustaleń moko­tows­kich polic­jan­tów wyni­ka, że dwaj zna­jo­mi wpadli na pomysł zarobkowa­nia na sprzedaży wypoży­c­zonego sprzę­tu. Na swo­je dowody oso­biste pobier­ali na wyna­jem odkurza­cze piorące, warte kil­ka tysię­cy zło­tych i wys­taw­iali je na sprzedaż na aukc­jach inter­ne­towych za zde­cy­dowanie niższą cenę.
Moko­tows­cy polic­jan­ci z wydzi­ału d/w z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko mie­niu ustalili, że 21-let­ni Marcin Z. i o dwa lata starszy Cezary K. mogli zro­bić sobie źródło dochodu ze sprzedaży na aukc­jach inter­ne­towych cud­zego sprzę­tu. Pracu­jąc nad sprawą krymi­nal­ni dowiedzieli się, że obaj mężczyźni odwiedza­li warsza­wskie firmy świad­czące usłu­gi wypoży­cza­nia odkurza­czy piorą­cych i na własne dowody oso­biste pobier­ali sprzęt wart kil­ka tysię­cy zło­tych.

Następ­nie w internecie umieszcza­li ofer­ty sprzedaży wypoży­c­zonego sprzę­tu za okazyjne ceny, od 1000 do 1500 zło­tych za sztukę. Takim sposobem od sty­cz­nia do maja br. praw­dopodob­nie mogli sprzedać trzy urządzenia.

Funkcjonar­iusze ustalili, że obaj mężczyźni mogą prze­by­wać na tere­nie Piasecz­na pod Warsza­wą. Pier­wszego dnia zatrzy­mali 21–latka i odzyskali jeden z odkurza­czy. Marcin Z. trafił do pol­i­cyjnego aresz­tu. Kole­jnego dnia dołączył do niego 23-let­ni wspól­nik.

Obaj mężczyźni przyz­nali się do przestępstw przy­właszczenia. Proku­ra­tor zas­tosował wobec nich dozo­ry pol­i­cyjne.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.