Mokotów: trzech na jednego: „zadali trzy ciosy nożem, skakali po jego ciele” [WIDEO]

Do 10 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci grozi trzem mężczyznom, którzy przy uży­ciu noża próbowali wymusić pieniądze od pokrzy­wd­zonego. Sprawne i bez­pieczne przeprowadze­nie pol­i­cyjnej akcji zag­waran­towali polic­jan­ci z Moko­towa którzy zatrzy­mali napast­ników. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w tym­cza­sowym aresz­cie. Za ten czyn grozi im kara do 10 lat więzienia.

Sytu­ac­ja miała miejsce w poniedzi­ałek (12 wrześ­nia br.) na tere­nie Moko­towa. W samo połud­nie do siedz­i­by firmy w której pra­cow­ał pokrzy­wd­zony przy­było trzech mężczyzn w wieku 39 i 56 lat. Na miejs­cu najs­tarszy z nich zaczął groz­ić pokrzy­wd­zone­mu utratą życia, gdy ten nie wywiąże się z przekaza­nia pieniędzy związanych z naby­ciem hali mag­a­zynowej.

W pewnym momen­cie mężczyźni zadali pokrzy­wd­zone­mu nożem trzy rany kłute a następ­nie przewró­cili na podłogę i skakali po jego ciele. Pokrzy­wd­zony zdołał się oswo­bodz­ić i uciec. O wszys­tkim zaalar­mowała funkcjonar­iuszy Policji. Przed przy­jaz­dem patrolu spraw­cy zdołali zbiec, zabier­a­jąc ze sobą jed­nos­tkę stacjonarną kom­put­era. Pokrzy­wd­zony z rana­mi kłu­ty­mi trafił pod opiekę lekarską.

Od tego momen­tu zaczął się czas inten­sy­wnej pra­cy polic­jan­tów z wydzi­ału dw. z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko życiu i zdrow­iu. Ich dzi­ała­nia zostały wsparte przez krymi­nal­nych, którzy w tego typu zdarzeni­ach sprawdza­ją się znakomi­cie. Tak było i tym razem. W ciągu kilku dni ustalili i zatrzy­mali w tej spraw­ie trzech mężczyzn. W samo­chodzie który porusza­li się zatrzy­mani ujawnili kastet, dwie pał­ki a w mieszka­niu maczetę oraz scy­zo­ryk.

Zatrzy­mani mężczyźni usłyszeli zarzu­ty związane z usiłowaniem wymuszenia rozbójniczego oraz kradzieży, której dokon­ali wspól­nie i w porozu­mie­niu. Za tego typu przestępst­wo grozi kara nawet do 10 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci. Wobec mężczyzn sąd zas­tosował środek zapo­b­ie­gaw­czy w postaci tym­cza­sowego aresz­tu na okres trzech miesię­cy.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.