Bielany: na tyłach sklepu znaleziono ciało zawinięte w kołdrę

9 stycz­nia straż­ni­cy miej­scy otrzy­ma­li infor­ma­cję o praw­do­po­dob­niej zmar­łym z wyzię­bie­nia mężczyźnie.

Fot. Straż Miejska

Ciało zna­le­zio­no na tyłach skle­pu przy Conrada. Dziesięć minut od wezwa­nia na miej­scu był już patrol Straży Miejskiej. We wnę­ce przy ram­pie zała­dun­ko­wej zna­le­zio­no cia­ło męż­czy­zny owi­nię­te­go w koł­drę – straż­ni­cy nie wyczu­li pul­su, na miej­sce wezwa­no pogo­to­wie ratun­ko­we i poli­cję. Lekarz pogo­to­wia stwier­dził zgon z wyzię­bie­nia, przy męż­czyź­nie nie zna­le­zio­no żad­nych dokumentów.

Apelujemy, aby nie prze­cho­dzić obo­jęt­nie obok osób, któ­re mogą potrze­bo­wać pomo­cy. Aby pomóc, wystar­czy nie­zwłocz­nie powia­do­mić wła­ści­we służ­by, w tym straż miej­ską. Numer alar­mo­wy do stra­ży miej­skiej – 986.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.